Ot.prp. nr. 24 (2007-2008)

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

7 Presisering i gjeldende regler om styrerepresentasjon i pensjonskasser

Det følger av forsikringsloven § 7-6 første ledd tredje punktum at medlemmene i en pensjonsordning skal være representert i pensjonskassens styre. Departementet har blitt gjort oppmerksom på at ordlyden i forsikringsloven § 7-11, som omtaler både pensjonister og medlemmer, kan være egnet til å reise tvil om pensjonister er å anse som medlemmer i henhold til forsikringsloven. Departementet har derfor blitt anmodet om å presisere at forsikringsloven § 7-6 første ledd tredje punktum skal forstås slik at også pensjonistene er valgbare for pensjonskassens styre.

Det følger av foretakspensjonsloven § 1-2 annet ledd bokstav c og innskuddspensjonsloven § 1-2 første ledd bokstav j at en alderspensjonist som har sluttet hos forsikringstaker ved oppnådd pensjonsalder fremdeles er medlem av pensjonsordningen. Dersom lovgiver hadde hatt til hensikt å fravike en helt klar terminologi i tjenestepensjonslovene, er det nærliggende å tro at dette i det minste ville vært kommentert i lovens forarbeider. Motivene til forsikringsloven § 7-11 omtaler medlemmer uten å sondre mellom medlemmer og pensjonister. Departementet foreslår likevel at forsikringsloven § 7-6 første ledd gis et nytt femte punktum der det fremgår at pensjonistene regnes som medlemmer i pensjonsordningen.

Til toppen
Til dokumentets forside