Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 26 (2001-2002)

Om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning

Det vises til Stortingets behandling av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning, jf. Innst. S. nr. 325 (2000-2001) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet.

Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i helselovgivningen som følge av Stortingets vedtak om fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning, nærmere bestemt endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven), lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven), lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Den nye forvaltningsstrukturen krever i første rekke endringer i navn/betegnelser i nevnte lover. Enkelte lovbestemmelser foreslås også opphevet. Den nye forvaltningsstrukturen krever ikke tilsvarende endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven), lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) eller lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet (Vinmonopolloven).

Aktuelle forskrifter gitt av Sosial- og helsedepartementet vil bli gjennomgått og endret tilsvarende i en egen prosess.

I tillegg foreslås det en teknisk endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). Denne endringen ble ved en inkurie ikke foretatt i forbindelse med vedtakelsen av Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

Til toppen
Til dokumentets forside