Ot.prp. nr. 3 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Sammendrag

Regjeringen legger med dette fram forslag om å overføre sektoransvaret for spesialiserte tjenester for rusmiddelmisbrukere som systematisk hører under spesialisthelsetjenesten, samt eieransvaret for institusjoner som yter slike tjenester, fra fylkeskommunen til staten.

Det vises til den politiske plattformen for samarbeidsregjeringen (Sem-erklæringen) hvor det heter: «Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere.» Mange rusmiddelmisbrukere har omfattende helseproblemer og behandlingsbehov, og målet med forslagene i proposisjonen er å legge det organisatoriske grunnlaget for en styrking av den delen av behandlingstilbudet som gjelder spesialisthelsetjenester. Proposisjonen omhandler forslag til endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven), lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) og overgangsbestemmelser som grunnlag for gjennomføring. Denne proposisjonen representerer del I av forslag om en mer omfattende reform av tiltakene for rusmiddelmisbrukere. Denne delen representerer en oppfølging av overføringen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten (sykeshusreformen), og det er derfor naturlig å legge den fram som egen sak for Stortinget nå.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i 2003 med forslag til framtidig organisering av fylkeskommunens gjenværende ansvar for behandlings- og omsorgstiltak (del II av reformen).

En viktig bakgrunn for forslagene i denne proposisjonen er overføringen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten fra 1. januar 2002 (sykehusreformen). Spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetak har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til rusmiddelmisbrukere, på lik linje med det ansvar de har overfor befolkningen for øvrig. På den annen side har det utviklet seg en praksis hvoretter fylkeskommunen, som har ansvaret for annenlinje sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere, også har tilbudt tjenester som mer naturlig kan kategoriseres som spesialisthelsetjenester enn spesialiserte sosiale tjenester. Disse tjenestene har i noen grad vært organisert etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) og i noen grad etter sosialtjenesteloven. Sykehusreformen medførte at en del institusjoner og tiltak med tilbud til rusmiddelmisbrukere (bl.a. slike som fylkeskommunene hadde valgt å legge under spesialisthelsetjenesteloven), ble overført fra fylkeskommunen til staten og omfattet av foretaksorganiseringen. Dette har igjen medført at ansvaret for relativt likeartede spesialiserte helsetjenester for rusmiddelmisbrukere nå ytes av staten etter spesialisthelsetjenesteloven og av fylkeskommunen etter sosialtjenesteloven, samtidig som fylkeskommunen fortsatt sitter med sektoransvaret etter sosialtjenesteloven.

Til grunn for forslagene i proposisjonen ligger særlig behovet for å tydeliggjøre spesialisthelsetjenestens ansvar for behandling av rusmiddelmisbrukere, og å styrke helsetjenestetilbudet for denne gruppen. Gjennom forslaget om å flytte det fylkeskommunale ansvaret for institusjoner som yter spesialiserte helsetjenester etter sosialtjenesteloven til staten, ønsker regjeringen å sikre et godt helsefaglig behandlingstilbud og en videreutvikling av dette innenfor en helhetlig statlig ramme. Samtidig representerer forslaget en opprydning og klargjøring av ansvaret mellom helse- og sosialtjenesten, og i denne sammenheng mellom stat og fylkeskommune.

I denne proposisjonen legges det også fram forslag om at ansvaret for å sørge for institusjonsplasser som kan ta imot personer på grunnlag av vedtak etter §§ 6-2 og 6-2a (tvangsvedtak) i sosialtjenesteloven, flyttes til staten ved de regionale helseforetakene. Hjemlene foreslås imidlertid ikke flyttet fra sosialtjenesteloven, og disse sakene skal etter forslaget fortsatt behandles av fylkesnemnda for sosiale saker, med sosialtjenesten som forberedende instans.

Gjennomføringen av forslagene i proposisjonen vil for øvrig følge prinsippene for overføringen av eierskap og sektoransvar for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten, jf. Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) og Innst. O. nr. 118 (2000-2001). På samme måte vil det overordnede prinsippet for det økonomiske oppgjøret være at fylkeskommunen etter omorganiseringen skal være i stand til å utføre de oppgavene som blir igjen, og at staten ved de regionale helseforetakene skal kunne påta seg større ansvar og flere oppgaver.

I kapittel 2 gis en oversikt over bakgrunnen for forslaget. Hovedinnholdet i forslaget presenteres i kapittel 3. I kapittel 3.1 drøftes det prinsipielle spørsmålet om statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere, mens det av kapittel 3.2 går fram hvilke tjenester departementet vil legge ansvaret for til spesialisthelsetjenesten. Kapittel 3.3 behandler spørsmålet om organisatorisk ansvar for plasser for tvangsinntak av rusmiddelmisbrukere, mens kapittel 3.4 behandler spørsmålet om organisatorisk ansvar for institusjonsplasser for tilbakehold etter eget samtykke. I kapittel 4 ses forslaget i sammenheng med det øvrige tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere og tilgrensende regelverk. Bl.a. gjennomgås forslagets konsekvenser for fylkeskommunens og den kommunale sosialtjenestens ansvar, spørsmål knyttet til henvisning og samarbeid, spørsmålet om ansvar for tilsyn på de enkelte områder i tiltakskjeden, samt forholdet til lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Kapittel 5 omhandler spørsmål rundt organisering og gjennomføring av statlig overtakelse, mens de administrative og økonomiske konsekvensene gjennomgås i kapittel 6. Spesielle merknader til de enkelte foreslåtte bestemmelsene finnes i kapittel 7.

Det tas sikte på å sette endringene i kraft fra 1. januar 2004. Tidspunktet er valgt for å gi departementene, fylkeskommunene og de regionale helseforetakene tilstrekkelig tid til å gjennomføre overføringen av de aktuelle institusjoner, samt til å forberede seg på endringene.

1.2 Høringen

Sosialdepartementet sendte 9. januar 2002 forslag til omorganisering av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere på høring. Høringsfristen var satt til 22. februar 2002.

Høringsinstansene var:

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finansdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • De regionale helseforetakene

 • Forbrukerombudet

 • Likestillingsombudet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Regjeringsadvokaten

 • Rikstrygdeverket

 • Senter mot etnisk diskriminering

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Fylkeskommunene

 • Fylkeslegene

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemndene for sosiale saker

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landets kommuner

 • Oslo kommune

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Trondheim

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Oslo, psykologisk institutt

 • Høgskolen i Agder

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Bodø

 • Høgskolen i Finnmark

 • Høgskolen i Lillehammer

 • Høgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Høgskolen i Stavanger

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Institutt for sosialvitenskap ISV Consult

 • Instituttgruppa for samfunnsforskning

 • Norges forskningsråd

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Rogalandsforskning

 • Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag

 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

 • Akademikerne

 • Den norske lægeforening

 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • Lærerforbundet

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges juristforbund

 • Norges kristelige juristforbund

 • Norges helse- og sosialforbund

 • Norsk Kommuneforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • NAVO

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

 • Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering (MARIO)

 • Kriminalomsorgen, regionkontorene

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Blå Kors i Norge

 • Kirkens bymisjon

 • Koordineringsutvalget for de psykiatriske ungdomsteam (KUP)

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Norsk forum for terapeutiske samfunn

 • Samarbeidsforumet for norske kollektiver

 • Frelsesarmeens sosialtjeneste

 • Pinsevennenes evangeliesentre

 • Arbeidernes edruskapsråd

 • Landsforbundet mot stoffmisbruk

 • Avholdsfolkets landsråd

 • Brukerforeningen

 • Anonyme narkomane

 • Anonyme alkoholikere

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Pasientombudene v/pasientombudet i Vestfold

 • Mental helse

 • Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien

 • Diakonhjemmets høgskolesenter

 • Kontoret for fri rettshjelp i Oslo

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

 • Aleneforeldreforeningen

 • Foreningen 2 foreldre

 • Gjeldsofferaksjonen

 • Klientaksjonen

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Landsforeningen for tapere

 • Den norske jordmorforening

 • Helseansattes Yrkesforbund

 • Helsetjenestens lederforbund

 • Heltef

 • Kommunalansattes fellesorganisasjon

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets private sykehus

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk institutt for sykehusforskning

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rådet for psykisk helse

 • SEFOS

 • SINTEF-UNIMED

 • Riksadvokaten

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Kirkens sosialtjeneste

Høringsnotatet ble videre ettersendt til de instanser som ba om det. Følgende 166 høringsinstanser har svart:

 • Akershus fylkeskommune

 • Arbeidernes Edruskapsforbund

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Asker kommune

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Aust-Agder sykehus

 • Avholdsfolkets landsråd

 • Barne- og familiedepartementet

 • Barneombudet

 • Bergen kommune

 • Blå Kors Norge

 • Blå Kors ReHaBo

 • Bodø kommune

 • Borgestadklinikken

 • Brukerforeningen

 • Buskerud fylkeskommune

 • Bærum kommune

 • Den norske lægeforening

 • Drammen kommune

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Fauske kommune

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar, avd. Møre og Romsdal (FO)

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

 • Finnmark fylkeskommune

 • Finnmarksklinikken

 • Finnmarkskollektivet

 • Folkehelseinstituttet

 • Folloklinikken

 • Forbrukerombudet

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Fredrikstad kommune

 • Frelsesarmeen

 • Frogn kommune

 • Fylkesbarnevernet i Telemark

 • Fylkeslegen i Akershus

 • Fylkeslegen i Aust-Agder

 • Fylkeslegen i Buskerud

 • Fylkeslegen i Møre og Romsdal

 • Fylkeslegen i Nordland

 • Fylkeslegen i Oppland

 • Fylkeslegen i Oslo

 • Fylkeslegen i Sogn og Fjordane

 • Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

 • Fylkeslegen i Telemark

 • Fylkeslegen i Vest-Agder

 • Fylkeslegen i Vestfold

 • Fylkeslegen i Østfold

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Fylkesmannskollegiet

 • Hadsel kommune

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Haugesund kommune

 • Hedmark fylkeskommune

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør RHF

 • Helse Øst RHF

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Holmestrand kommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Høgskolen i Bodø

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Justisdepartementet

 • Kirkens bymisjon

 • Kirkens sosialtjeneste

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Koordineringsutvalget for de psykiatriske ungdomsteam (KUP)

 • Kriminalomsorgen region nordøst

 • Kriminalomsorgen region sør

 • Kriminalomsorgen region sørvest

 • Kriminalomsorgen region øst

 • Kristiansand kommune

 • Kristiansund kommune

 • Landsforbundet mot stoffmisbruk

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • Lier kommune

 • Likestillingsombudet

 • Mandal kommune

 • Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Narvik kommune

 • Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering (MARIO)

 • Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS)

 • NAVO

 • NKS Kløver-institusjoner AS

 • Nordland fylkeskommune

 • Nordlandsklinikken

 • Nordreisa kommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Norges forskningsråd

 • Norgesnettet

 • Norsk forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Helse- og Sosialforbund

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk Kommuneforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Nøtterøy kommune

 • Nøtterøy kommune, Sosialavdelingen

 • Oppegård kommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Politidirektoratet

 • Regionalt fagråd for rusfeltet i helseregion Midt-Norge

 • Riksadvokaten

 • Rikstrygdeverket

 • Rogaland A-senter

 • Rogaland fylkeskommune

 • Rusforum Nordland

 • Rustiltakene i Troms; Færingen terapeutiske samfunn, Ruspoliklinikken, Tromsklinikken

 • Rygge kommune

 • Røyken kommune

 • Rådet for psykisk helse

 • Saltdal kommune

 • Samarbeidsforum for norske kollektiv

 • Sandefjord kommune

 • Sandnes kommune

 • Sauherad Samtun

 • Ski kommune

 • Skien kommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sola kommune

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Sosiale Institusjoners Fagforening

 • Stange kommune

 • Statens helsetilsyn

 • Stiftelsen Bergensklinikkene

 • Stiftelsen Rus-Nett

 • Stiftelsen Sollia Kollektivet

 • Stjørdal kommune

 • Stord kommune

 • Sykehuset Buskerud HF

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune, fylkesbarnevernet

 • Troms fylkeskommune

 • Tromsø kommune

 • Utenriksdepartementet

 • Valdresklinikken

 • Vefsn sykehus

 • Veksthuset Møre og Romsdal

 • Vest-Agder Fylkeskommune

 • Vest-Agder Klinikkene

 • Vestfold fylkeskommune

 • Vestmo behandlingssenter

 • Vestre Toten kommune

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Østfold fylkeskommune

 • Øst-Norsk kompetansesenter for rusrelaterte spørsmål

 • Østråt omsorg og rehabilitering

 • Øvre Eiker kommune

 • Ålesund kommune

 • Ås kommune

Proposisjonen er utarbeidet i nært samarbeid med Helsedepartementet.

Av de 166 høringsinstansene som har svart, er det 5 som ikke ønsker å avgi uttalelse til høringen. 3 instanser uttaler at de ikke har merknader til forslaget.

Offentlige instanser representerer en stor andel av de høringsinstanser som har svart. 14 fylkeskommuner, 12 fylkesmenn, samt en fellesuttalelse fra fylkesmannskollegiet, 13 fylkesleger, 3 regionale helseforetak, samt 36 kommuner har svart. Også en del departementer og underliggende etater har avgitt uttalelse. Videre har mange interesseorganisasjoner, faginstanser, fagforeninger og forskningsinstanser svart. En rekke tiltak for rusmiddelmisbrukere (fylkeskommunale, private, spesialisthelsetjenesteinstitusjoner m.v.) har også avgitt uttalelse.

De aller fleste høringsinstansene er positive til forslaget om at staten skal overta større deler av ansvaret for spesialisttjenestene til rusmiddelmisbrukere. Praktisk talt alle peker imidlertid på behovet for en helhetlig organisatorisk løsning med vekt på sammenheng og samordning av de tiltakene som i dag ligger i fylkeskommunen. Mange går inn for en samlet organisering på statlig nivå, mens andre mener deler av fylkeskommunens ansvar bør overføres til kommunene.

Departementet er enig i at det er behov for en helhetlig gjennomgang av tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere. De uttalelser som er kommet om dette vil være nyttige i den pågående utredning av del II av reformen.

Høringsnotatets forslag følges i all hovedsak opp i proposisjonen her. Det er foretatt en del lovtekniske endringer. De få materielle endringer som ikke følges opp, er, i den grad de ikke er erstattet av justerte forslag, omtalt i proposisjonens kapittel 4.5.

Til forsiden