Ot.prp. nr. 34 (2002-2003)

Om lov om endring i samelova m.m.

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i samelova m.m.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i samelova m.m. i samsvar med eit vedlagt forslag.