Ot.prp. nr. 34 (2002-2003)

Om lov om endring i samelova m.m.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endring i samelova m.m.

I

I lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger skal I første ledd lyde:

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

II

I lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelova) skal § 1-6 lyde:

§ 1-6 Det samiske flagget

Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordnorske samekonferansen 15. august 1986.

Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.

III

Denne lova trer i kraft straks.