Ot.prp. nr. 34 (2003-2004)

Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

  • lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

  • lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

  • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til

  • lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

  • lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  • lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

  • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida