Ot.prp. nr. 39 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 121 om fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og tredjeland, og om endring i visse andre lover som følge av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (innlemmelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 av 4. oktober 1997 om å innlemme rådsforordning (EØF) 3577/92 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemslandene i EØS-avtalens Vedlegg XIII)

Til innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 av 4. oktober 1997 ble rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 av 7. desember 1992 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene besluttet tatt inn i EØS-avtalen. Regelverket vil gå inn i vedlegg XIII til EØS-avtalen. Innlemmelsen vil kreve lovendring og ble tatt med et forbehold om Stortingets samtykke.

I henhold til EØS-avtalen artikkel 93 nr. 2 skal beslutningen i komiteen «treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene siden og EFTA statene, som opptrer samstemt, på den annen side». Det følger av artikkel 103 nr. 1 at beslutningen først blir bindende for Norge etter at man fra norsk side har meddelt de andre avtalepartene at de forfatningsrettslige krav er oppfylt.

Siden gjennomføringen av beslutningen i EØS-komiteen vil kreve lovendring, vil Stortingets samtykke til godkjenning av beslutningen bli innhentet i medhold av Grunnlovens § 26 annet ledd gjennom en egen stortingsproposisjon, som fremmes i februar.

Til toppen
Til dokumentets forside