Ot.prp. nr. 39 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven)

Om lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget