Ot.prp. nr. 47 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

I

I lov av 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd gjøres det følgende endringer:

§ 3 andre ledd skal lyde:

Trygden løper dog ikke for lenger tid tilbake enn tre år før den kalendermåned hvori krav som nevnt i § 6 andre ledd er mottatt av trygdekontoret.

§ 3 fjerde ledd oppheves.

§ 6 skal lyde:

Barnetrygd for barn som fødes i Norge ytes uten at krav må framsettes.

Krav må likevel framsettes på skjema fastsatt av Rikstrygdeverket, dersom:

a.barnets mor ikke er registrert som bosatt i Norge i henhold til lov 16. januar 1970 nr 1 om folkeregistrering,

b.barnet er eldre enn seks måneder når rett til barnetrygd inntrer, selv om barnet tidligere har vært berettiget til barnetrygd fra Norge,

c.stønadsmottakeren har krav på barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall i medhold av § 2 andre og tredje ledd, eller

d.rett til barnetrygd skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller regler i andre trygdeavtaler.

Det trygdekontor som søkeren henvender seg til plikter å gi nødvendig rettleiing.

§ 7 oppheves.

§ 8 skal lyde:

Når krav på barnetrygd må settes fram etter § 6 andre ledd skal kravet i alminnelighet settes fram av den som forsørger barnet. Har begge foreldrene omsorgen for barnet, settes kravet fram av en av dem. Har bare den ene av foreldrene omsorgen, settes kravet fram av denne.

Rikstrygdeverket gir nærmere regler om hvem som skal sette fram kravet i andre tilfelle der forsørgeren ikke har omsorgen for barnet.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.