Ot.prp. nr. 47 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets forslag

3.1 Automatisk tilståelse av barnetrygd

Det foreslås innført en landsdekkende edb-rutine for automatisk tilståelse av barnetrygd for nyfødte. Rutinen baserer seg på folkeregisterajourhold som oversendes fra folkeregisteret til det lokale trygdekontor ca. en gang per uke. På grunnlag av opplysningene fra folkeregisteret vil ordinær barnetrygd for nyfødte tildeles automatisk, men bare i de tilfeller der gitte betingelser er oppfylte. Hvis ikke alle de gitte betingelsene er oppfylte vil tilfellet bli listet ut på egen rapport til trygdekontoret, slik at manuell behandling av saken kan foretas. Tilfellet vil bli tatt ut for manuell behandling dersom:

 • barnet er seks måneder eller eldre når opplysningen om fødsel mottas fra folkeregisteret

 • det allerede utbetales barnetrygd til stønadsmottakeren for barn med samme fødselsdato

 • stønadsmottakeren står registrert som mottaker av utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall) for tidligere født barn

 • det er registrert dødsdato på barnet

 • den aktuelle stønadsmottakeren ikke tilhører den kommunen som trygdekontoret skal betjene

Hvis alle vilkårene for at barnetrygden skal tilstås automatisk synes oppfylte, blir det skrevet ut et foreløpig vedtaksbrev som blir sendt stønadsmottakeren. Sammen med vedtaksbrevet blir det skrevet et eget orienteringbrev hvor stønadsmottakeren blir bedt om å melde fra til trygdekontoret innen tre uker hvis opplysningene vedtaket er basert på ikke stemmer. Stønadsmottakeren blir bedt om å melde fra til trygdekontoret dersom:

 • navn og/eller adresse er feil

 • antall registrerte barn og småbarn (under tre år) ikke stemmer med det antall barn vedkommende faktisk har omsorgen for

 • vedkommende er enslig forsørger

 • vedkommende ikke har eller skal ha den daglige omsorgen for barnet

 • vedkommende og/eller barnet skal oppholde seg i Norge i kortere tid enn 12 måneder

 • vedkommende og/eller barnet for tiden oppholder seg i utlandet

 • forsørgeren er tjenestemann eller arbeider ved utenlandsk representasjon eller annen administrativ tjenestegren her i riket

 • vedkommende er asylsøker

Dersom stønadsmottakeren ikke henvender seg til trygdekontoret innen fristen, vil saken påny bli kontrollert mot vilkårene, og eventuelt bli listet ut til manuell behandling dersom betingelsene for automatisk tilståelse ikke lenger er oppfylte. Dersom alle vilkårene etter ny gjennomkjøring i systemet fremdeles er oppfylte, vil barnetrygdutbetalingen bli iverksatt automatisk.

En ordning med automatisk tilståelse av barnetrygd vil i noe større grad en dagens system med kravsfremsettelse, basere seg på stønadsmottakerens meldeplikt. Også etter dagens regler er stønadsmottakerens meldeplikt det viktigste kontrollelementet ; stønadsmottakeren har en plikt til å varsle trygdekontoret om alle endringer som har betydning for retten til barnetrygd. Departementet har ut fra erfaringene i forsøkskontorene vurdert faren for feilutbetalinger av barnetrygd ved den nye ordningen. Etter departementets vurdering er det ingen ting som tyder på at det er fare for økning i feilutbetalinger. Sett opp mot de klare fordelene en innføring av rutinen vil ha for brukerne og for saksbehandlingen i trygdeetaten, finner vi ikke at risikoen for økte feilutbetalinger er så stor at det er noe avgjørende argument mot å innføre rutinen på landsbasis. Hvis det til tross for dette viser seg at feilutbetalingene øker som følge av at stønadsmottakeren ikke lenger trenger å sette frem noe krav, vil departementet vurdere å endre rutinen for automatisk tilståelse.

Datarutinen er vurdert av Datatilsynet som ikke har merknader.

3.2 Tilfeller der krav på barnetrygd må fremsettes

Rutinen for automatisk tilståelse vil ikke fange opp alle tilfellene der det kan foreligge rett til barnetrygd. Krav må fremsettes på eget skjema fastsatt av Rikstrygdeverket dersom:

 1. barnemoren ikke regnes som bosatt i Norge i henhold til lov om folkeregistrering

 2. barnet er eldre enn seks måneder Dette gjelder også i de tilfeller der barnet tidligere har vært berettiget til barnetrygd fra Norge

 3. det foreligger rett til barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall

 4. retten til barnetrygd for barn som ikke er bosatt i Norge skal vurderes etter EØS-avtalens regler, eller etter reglene i annen bilateral avtale

3.3 Opphevelse av 30 dager regelen

Under henvisning til det som er anført under punkt 2.2 foreslår departementet at 30 dagers regelen ikke lenger skal gjelde. Barnetrygdloven § 3 fjerde ledd og § 7 foreslås derfor opphevet. Hovedregelen i barnetrygdloven § 3 første ledd om at barnetrygd tilstås med virkning fra «den kalendermåned som følger etter den måned hvori rett til trygd inntrer» vil da gjelde også i disse tilfeller. Alle barn som lever over et månedsskifte vil som følge av dette være berettiget til barnetrygd for 1 måned.