Ot.prp. nr. 47 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene

5.1 Automatisk tilståelse

Det fødes rundt 60 000 barn i Norge hvert år. Det sendes melding om alle fødsler fra sykehus og fødehjem til folkeregisteret. Alle nyfødte barn som blir registrert i folkeregisteret med kode for «nyfødt» vil bli fanget opp og behandlet automatisk. Noen av disse sakene vil raskt bli silt ut for manuell behandling. Erfaring fra prøvekontorene tilsier at ca. 20% av alle sakene vedrørende nyfødte barn vil måtte bli behandlet manuelt ved at det settes frem krav via blankett.

I forbindelse med innføringen av rutinen bør stønadsmottakeren i vedtaksbrevet oppfordres til å oppgi kontonummer i bank/post til trygdekontoret, slik at barnetrygden kan overføres direkte til konto og at ikke de første utbetalingene nødvendigvis må foregå ved at det sendes ut direkte utbetalingsblanketter.

På bakgrunn av tidsstudier foretatt i regi av Rikstrygdeverket legges det til grunn at trygdeetaten med en landsdekkende rutine for automatisk tilståelse av barnetrygd vil kunne få en netto avlastning som tilsvarer i underkant av 7 stillinger.

Selve rutinen med automatisk tilståelse av barnetrygd er per dags dato ferdig utviklet og kan settes i drift på kort varsel. Siden alle landets trygdekontorer nå benytter dataverktøyet Infotrygd, ligger det til rette for å gjøre edb-rutinen landsdekkende. Det vil derfor ikke påløpe store merkostnader ved å innføre rutinen ved alle landets trygdekontorer. Det som vil påløpe av ekstrakostnader i forbindelse med innføring av tiltaket på landsbasis vil være utgifter til informasjonstiltak. Det forutsettes at dette kan dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.

EØS- tilknyttede saker vil ikke medføre merutgifter og administrativt merarbeid av betydning.

5.2 30 dagers regelen

En opphevelse av 30 dagers regelen vil resultere i en liten merkostnad. Dette fordi de barna som dør i andre måned etter fødsel, og som etter dagens regel ikke vil være berettiget til barnetrygd, heretter vil få utbetalt barnetrygd for 1 måned. Merutgiftene er av Rikstrygdeverket beregnet til å utgjøre maksimalt kroner 240.000,- per år, noe som må kunne dekkes innenfor rammen av barnetrygdbevilgningen.