Ot.prp. nr. 47 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd.

Det foreslås at ordinær barnetrygd for nyfødte barn skal tilstås automatisk på grunnlag av folkeregisteropplysninger. Forslaget innebærer at foreldre i de fleste tilfeller ikke trenger å sette frem krav om barnetrygd for nyfødte.

Det fremmes også forslag om å oppheve dagens særregel om at det ikke utbetales barnetrygd for barn som dør innen 30 dager etter fødselen. Hovedregelen i barnetrygdloven § 3 første ledd om at barnetrygd tilstås med virkning fra «den kalendermåned som følger etter den måned hvori rett til trygd inntrer» vil da gjelde også i disse tilfeller. Alle barn som lever over et månedsskifte vil som følge av dette være berettiget til barnetrygd for 1 måned.