Ot.prp. nr. 57 (2004-2005)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Til innhaldsliste

1 Innleiing

1.1 Hovudinnhald

Denne proposisjonen inneheld forslag om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova).

Det blir foreslått følgjande endringar:

  • inndeling av grunnskolen i eitt barnetrinn og eitt ungdomstrinn (kapittel 2)

  • nye nemningar på nivå og grupper av fag i vidaregåande opplæring (kapittel 3)

  • endringar i lovheimlane for fastsetjing av læreplanar og omfanget av opplæringa (kapittel 4)

  • forenklingar og presiseringar i saksbehandlingsreglane for spesialundervisning (kapittel 5)

  • endring av retten til vidaregåande opplæring for ungdom (kapittel 7)

  • ansvar for kompetanseutvikling (kapittel 8)

  • åremålstilsetjing av rektorar (kapittel 9)

  • endringar i forskriftsheimlane for friare val av skole og skoletilbod i vidaregåande opplæring (kapittel 10).

Proposisjonen inneheld også to forslag som følgje av to oppmodingsvedtak i Stortinget 17. juni 2004, vedtak nr. 519 og nr. 523 (2003-2004). Dette gjeld forslag om skolemiljøutval (kapittel 11) og forslag om politiattest for personar som skal tilsetjast i vidaregåande skole (kapittel 12).

I tillegg er det i kapittel 13 foreslått nokre mindre endringar i opplæringslova og i friskolelova.

Proposisjonen inneheld i tillegg ei orientering om ILO-rekommandasjon nr. 195 om utvikling av menneskelege ressursar: utdanning, opplæring og livslang læring (kapittel 14).

1.2 Bakgrunnen for lovforslaget

Forslaga i denne proposisjonen er i hovudsak ei oppfølging av St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring,jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Denne stortingsmeldinga omfattar heile grunnopplæringa, og i meldinga fremja departementet forslag til endringar i innhaldet i grunnopplæringa. I all hovudsak fekk forslaga tilslutning i Stortinget.

Endringane skal no realiserast gjennom ei ny, omfattande reform av heile grunnopplæringa, som har fått namnet Kunnskapslyftet.Målet med reforma er formulert slik i rundskriv F-13/04 Dette er kunnskapsløftet:

«Målet med reformen er at det beste i grunnopplæringen i Norge skal ivaretas og utvikles videre - slik at elever og lærlingar settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Målene det skal arbeides mot, skal bli tydeligere. Elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Samtidig ligger skolens sentrale rolle som formidler av verdier, allmenndannelse og kultur fast. Skolen møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever og lærlinger har krav på tilpasset og differensiert opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd forutsetter at alle elever og lærlinger får de samme muligheter til å utvikle seg. For å gi elevene og lærlingene bedre tilpasset opplæring vil det blant annet bli satt i verk omfattende kompetanseutviklingstiltak for skoleledere, lærere og instruktører.»

Som ein del av Kunnskapslyftet blir det m.a. arbeidd med å utvikle nye, gjennomgåande læreplanar i alle fag i grunnopplæringa.

Forslaga i proposisjonen er eitt av fleire tiltak for å nå måla i Kunnskapslyftet.

1.3 Høringa

Høringsbrev med forslaga om lovendringar vart sendt til høring 18. oktober 2004. Fristen for å komme med fråsegner var 1. desember 2004. Departementet har fått om lag 180 høringsfråsegner.

Det er gjort nærmare greie for dei syn høringsinstansane har fremja i tilknyting til dei enkelte forslaga i proposisjonen.

Desse instansane har komme med realitetsfråsegner:

Barne- og familiedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Justis og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Politidirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Lånekassen

Barneombodet

Likestillingsombodet

Sametinget

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Oppfølgings- og pp-tjenesten i Vestfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Agdenes kommune

Asker kommune

Bergen kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Dovre kommune

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Fyresdal kommune

Gamvik kommune

Giske kommune

Grimstad kommune

Harstad kommune

Hobøl kommune

Hole kommune

Iveland kommune

Klepp kommune

Kongsberg kommune

Kristiansand kommune

Larvik kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lindås kommune

Malvik kommune

Meldal kommune

Meråker kommune

Midsund kommune

Midtre Gauldal kommune

Modum kommune

Moss kommune

Målselv kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune

Oslo kommune

Randaberg kommune

Rennebu kommune

Rennesøy kommune

Rindal kommune

Ringerike kommune

RSK Vest-Finnmark (regionalt samarbeidsorgan for kommunane Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest og Alta på skole- og barnehageområdet)

Rømskog kommune

Røyken kommune

Sandefjord kommune

Sarpsborg kommune

Ski kommune

Skien kommune

Sola kommune

Spydeberg kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Stord kommune

Sunndal kommune

Søgne kommune

Sør-Odal kommune

Torsken kommune

Trondheim kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Vanylven kommune

Vegårshei kommune

Vestnes kommune

Vikna kommune

Voss kommune

Vågå kommune

Øvre Eiker kommune

Ålesund kommune

Ås kommune

ADHD-Foreningen

Afasiforbundet i Norge

Autismeforeningen

Dysleksiforbundet i Norge

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handikappede Barns Foreldreforening

Hørselshemmedes Landsforbund

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring (IKVO)

Kommunesektorens Interesse- og Sentralorganisasjon

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskin-Entreprenørenes Forbund

Nasjonalt råd for lærarutdanning, Universitets- og høgskolerådet (NRLU)

Norges Handikap Forbund

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Norsk Forening For Pedagogisk Psykologi

Norsk Lektorlag

Norsk Psykologiforening

Norsk Skolelederforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Rusfri, Kristenfolkets Edruskapsråd

Samisk Høgskole

Skoleledere i Vestby kommune

Skolenes Landsforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Stiftelsen Rett til Utdannelse og Arbeid for Dyslektikere

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Noregs tekniske vitskapsakademi

Noregs teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rudolf Steinerhøyskolen

Samisk høgskole

Samordna opptak

Universitetet i Oslo

Den Norske Skole Gran Canaria

Den norske skolen i London

Gjennestad Gartnerskole

Krokeidesenteret

Qafco Norwegian School, Qatar

Skjærgårdsskolen

Steinerskolene i Norge

Venn Oppvekstsenter, Skaun Kommune

FAU ved Alsvåg skole

Desse høringsinstansane har ikkje merknader til utkastet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utanriksdepartementet

Designinstituttet

Høgskolen i Telemark

Til forsida av dokumentet