Ot.prp. nr. 6 (2001-2002)

Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)

Til innholdsfortegnelse

1

Barne- og familiedepartementet la 27. april 2001 fram for Stortinget Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.). Det framsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslaget om endringer i likestillingsloven mv. på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 77 (2000-2001), dog slik at ikrafttredelsesbestemmelsen er endret på grunn av den tidsforskyvning som har funnet sted.