Ot.prp. nr. 6 (2005-2006)

Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Til innhaldsliste

Tilråing

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet