Ot.prp. nr. 8 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse)

Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget