Ot.prp. nr. 8 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å presisere ordlyden i atomenergiloven § 53 slik at taushetsplikten blir klarere avgrenset. I tillegg foreslås det tilføyd en ny bestemmelse i atomenergiloven og strålevernloven om informasjonsplikt til befolkningen dersom det oppstår hendelser eller uhell ved atomanlegg eller under transport av atomsubstans som kan medføre en nært forestående trussel mot folkehelsen eller miljøet.

Forslaget ble satt frem for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot. prp. nr. 104 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling. Forslaget ble imidlertid ikke behandlet i forrige sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valgperioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende lovutkast som i Ot. prp. nr. 104 (2000-2001). For lovmotivene vises det til nevnte proposisjon.

Til dokumentets forside