Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)

Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlova) blir det gjort følgjande endringar:

§ 5-11 blir oppheva.

§ 5-12 skal lyde:

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til kontrollundersøkelser under svangerskap som utføres av jordmor. Stønad ytes bare dersom jordmor har avtale om driftstilskott med kommunen eller er ansatt i kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 5-1.

Trygden dekker nødvendige utgifter til jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om stønadssatser.

II

Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.

Til toppen
Til forsida av dokumentet