Ot.prp. nr. 98 (2004-2005)

Om lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven).

I folketrygdloven foreslås endringer i kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon vedrørende fedrekvoten. Det foreslås å utvide fedrekvoten med 1 uke i form av en forlengelse av den samlede stønadsperioden.

Kontantstøtteloven foreslås endret slik at kontantstøtte kan gis for adoptivbarn i førskolealder i to år etter at stønadsperioden for fulle adopsjonspenger er utløpt.

Forslagene er fremmet i Revidert nasjonalbudsjett for 2005. Det vises til St. prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omposteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005.

Utvidelsen av fedrekvoten er foreslått å gjelde med virkning for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2005. Endringen i kontantstøtteordningen er foreslått å gjelde for tilfeller der det 1. juli 2005 er mindre enn to år siden stønadsperioden for fulle adopsjonspenger ble avsluttet, eller der slik stønadsperiode ville blitt avsluttet dersom det var opptjent rett til adopsjonspenger.

Denne odelstingsproposisjonen inneholder de nødvendige lovendringene for gjennomføring av forslagene.