Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

Overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000Resultat: 18.12.2000 Endring i forskrift til skatteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1024 SA KMF/GHL

9.3.2000

Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000

Ved lov av 17. desember 1999 ble skattefritaket for valutagevinst i skatteloven av 1999 § 8-15 andre ledd opphevet og det ble innført fradragsrett for valutatap. I Innst. O. nr. 12 (1999-2000) ble det uttalt:

"Det bør gis overgangsregler i forskrift slik at kurssvingninger på valuta før 1. januar 2000 ikke medfører skatteplikt for gevinst eller fradragsrett for tap. Formålet med overgangsreglene er å sikre at rederibeskattede selskaper fullt ut likestilles med ordinære beskattede selskaper ved beskatning av realiserte og urealiserte valutaposter. Overgangsreglene skal ha som siktemål at valutagevinster kun blir skattlagt en gang, og at tap på valutaposisjoner på tilsvarende måte trekkes fra kun en gang."

Forskriftshjemmel er tatt inn i skatteloven av 1999 § 8-15 sjuende ledd. Finansdepartementet har utarbeidet vedlagte utkast til slike overgangsbestemmelser.

Overgangsbestemmelsene gjelder for valutaposter som er ervervet før årsskiftet, men som realiseres etter årsskiftet. Videre er det forutsatt at overgangsbestemmelsene bare gjelder for valutaposter som skal skattlegges separat. Dette vil hovedsakelig være langsiktige fordringer og gjeld i fremmed valuta. For disse urealiserte valutapostene skal det fastsettes skattemessig inngangsverdi pr. 1. januar 2000. Ved fastsettelse av inngangsverdi skal valutakursen pr. 31. desember 1999 benyttes. Inngangsverdien skal angis i norske kroner. Ved eventuell omregning til norske kroner skal den kurs skattyter selv kan benytte legges til grunn.

Overgangsbestemmelsene er foreslått å gjelde fom. inntektsåret 2000.

Departementet ber om merknader til utkastet til overgangsbestemmelser innen

10. april 2000.

Likelydende brev er sendt Rederiforbundet.

Med hilsen


Bjørn Berre e.f.
lovrådgiver

Kristin Flagstad
rådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: rådgiver Kristin Flagstad telefon 22 24 42 72