Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oversikt over ILO-konvensjoner som Norge har ratifisert

Oversikt over ILO-konvensjoner som er ratifisert, i kraft og oppdaterte


ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. FN-sambandet har et eget informasjonskontor om ILO. Her finner du informasjon om arbeidsorganisasjonens virksomhet og om internasjonale arbeidslivsspørsmål, se www.fn-sambandet.no

ILO konvensjonene er folkerettslig bindende og skal tilpasses de enkelte medlemslands lovverket. Med andre ord et lovinstrument som regulerer de fleste felt innen arbeidslivet. Gjennom å ratifisere (godkjenne) en konvensjon, forplikter statene seg til å oppfylle konvensjonene og samtidig akseptere internasjonal overvåking gjennom ILOs kontrollsystem

For nærmere informasjon om bl.a kjernekonvensjonene og utdrag av enkelte sentrale konvensjoner, se www.fn-sambandet.no

 

Nr.

Konvensjonstekst

ILO

Norge

14

Ukentlig hvile i industrien

1921

07.07.1937

29

P29

Tvangsarbeid

Protokoll

1930

2014

01.07.1932

09.11.2015

71

Pensjoner for sjømenn

1946

04.07.1949

81

P81

Arbeidstilsyn i industri og handel

Protokoll

1947

1995

05.01.1949

11.06.1999

87

Foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten

1948

04.07.1949

94

Arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter

1949

12.02.1996

95

Sikring av arbeidernes avlønning

1949

29.06.1950

97

Arbeidssøkende inn- og utvandreres vilkår

1949

17.02.1955

98

Gjennomføring av prinsipper for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger

1949

17.02.1955

100

Lik lønn for mannlige og kvinnlige arbeidere for arbeid av likt verd

1951

24.09.1959

102

Minstestandard for sosial sikkerhet

1952

30.09.1954

105

Avskaffelse av tvangsarbeid

1957

14.04.1958

111

Diskriminering i sysselsetting og yrke

1958

24.09.1959

115

Vern for arbeidere mot strålefare

1960

17.06.1961

118

Lik behandling av utlendinger og landets egne statsborgere når det gjelder sosialtrygd

1962

28.08.1963

120

Hygiene i handels- og kontorvirksomhet

1964

06.06.1966

122

Sysselsettingspolitikk

1964

06.06.1966

128

Revisjon av konvensjon nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 40 om alderstrygd, uføretrygd og etterlattetrygd

1967

01.11.1968

129

Arbeidstilsyn i jordbruket

1969

14.04.1971

130

Sykehjelp og sykepenger

1969

15.02.1972

135

Vern for arbeidstakerrepresentantene i bedriftene og deres muligheter for å utføre sin virksomhet

1971

24.11.1976

137

Sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner

1973

21.10.1974

138

Minstealder for adgang til sysselsetting

1973

08.07.1980

139

Forebygging av kontroll med yrkesrisiko som skyldes kreftframbringende stoffer

1974

14.06.1977

141

Organisasjoner av arbeidere i bygdene og disse organisasjoners rolle i den økonomiske og sosiale utvikling

1975

24.11.1976

142

Yrkesrettleiing og yrkesopplæring som ledd i utviklingen av menneskelige ressurser

1975

24.11.1976

143

Ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandling for utenlandske arbeidstakere

1975

24.01.1979

144

Trepartsrådslaging med sikte på å fremme gjennomføring av internasjonale standarder for arbeidslivet

1976

09.08.1977

148

Vern for arbeidstakere mot yrkesrisiko i arbeidsmiljøet som skyldes luftforurensning, støy og vibrasjon

1977

13.03.1979

149

Sysselsettings-, arbeids- og levevilkår for sykepersonell

1977

 

150

Offentlig administrasjon for arbeidslivets saker, denne administrasjons rolle, funksjoner og organisasjon

1978

19.03.1980

151

Vern av organisasjonsretten og ordninger for fastsetting av arbeidsvilkår i offentlig tjeneste

1978

19.03.1980

152

Yrkesmessig sikkerhet og helse og havnearbeid

1979

05.12.1980

154

Fremme av kollektive forhandlinger

1981

22.06.1982

155

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet

1981

22.06.1982

156

Like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet - Arbeidstakere med familieforpliktelser

1981

22.06.1982

159

Yrkesmessig attføring og sysselsetting (yrkesvalghemmede)

1983

13.08.1984

160

Arbeidsmarkedsstatistikk

1985

06.08.1987

162

Sikkerhet ved bruk av asbest

1986

04.02.1992

167

Tryggleik og helse i byggje- og anleggsverksemd

1988

24.06.1991

168

Fremje av sysselsetjing og vern mot arbeidsløyse

1988

19.06.1990

169

Urbefolkninger og stammefolk

1989

19.06.1990

170

Sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet

1990

26.11.1993

176

Sikkerhet og helse i bergindustrien

1995

11.06.1999

182

Forbud mot og umiddelbare tiltak for avskaffelse av de verste former for barnearbeid

1999

21.12.2000

MLC

Sjørabeidskonvensjonen

2006

10.02.2009

183

Mødrevernskonvensjonen (Revisjon av konvensjon nr. 103 om mødrevern av 1952)

2000

 09.11.2015

187

Promotering av systematisk HMS-arbeid

2006

09.11.2015

 

For oversikt over alle ILO-konvensjonene og rekomandasjoner, se nettsidene til ILO. Direkte lenke til oversikten for Norge