Oversikt over ILO-konvensjoner som Norge har ratifisert

Oversikt over ILO-konvensjoner som er ratifisert, trådt i kraft og oppdaterte.

ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. FN-sambandet har et eget informasjonskontor om ILO. Her finner du informasjon om arbeidsorganisasjonens virksomhet og om internasjonale arbeidslivsspørsmål, se www.fn-sambandet.no

ILO konvensjonene er folkerettslig bindende og skal tilpasses de enkelte medlemslands lovverket. Med andre ord et lovinstrument som regulerer de fleste felt innen arbeidslivet. Gjennom å ratifisere (godkjenne) en konvensjon, forplikter statene seg til å oppfylle konvensjonene og samtidig akseptere internasjonal overvåking gjennom ILOs kontrollsystem

For nærmere informasjon om bl.a kjernekonvensjonene og utdrag av enkelte sentrale konvensjoner, se www.fn-sambandet.no

Oversikt over ILO-konvensjoner Norge har ratifisert finner du her: