Panorama

Regjeringens strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021–2027)

Panorama-strategien er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med prioriterte land utenfor EU/EØS. Den skal legge til rette for et mer helhetlig og langsiktig bilateralt samarbeid innen høyere utdanning og forskning, med sikte på mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge.

Strategien skal tydeliggjøre overordnede prioriteringer for samarbeidet med strategilandene, og den skal introdusere tiltak rettet mot særskilte utfordringer. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning samt FNs bærekraftsmål legges til grunn for den faglige innretningen.

Panorama 2021 - 2027 bygger videre på de gode resultatene fra forrige strategiperiode, og hovedlinjene fra forrige strategi videreføres. De seks samarbeidslandene i forrige periode er fortsatt sentrale samarbeidsland, men strategien utvides i 2021 – 2027 med ytterligere tre land. USA og Canada har lenge har vært sentrale samarbeidsland for den norske kunnskapssektoren, og innlemmes i denne nye strategiperioden.  Sør-Korea, et land i rivende utvikling i den internasjonale kunnskapsfronten og teknologiutviklingen, er en nysatsing i Panorama.

Hovedprioriteringene i strategien er:

  • godt samspill mellom utdannings- og forskningssamarbeid
  • god studentmobilitet
  • gode koblinger til arbeids- og næringsliv
  • godt samspill med multilaterale arenaer (særlig EU)
  • forskningsbasert kunnskap for å nå FNs bærekraftsmål