Panoro Energy ASA

Vi viser til brev av 28. mai 2015, hvor det på vegne av Panoro Energy ASA, org. nr. 994 051 067, søkes om dispensasjon fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd, slik at tre av selskapets fem styremedlemmer kan være bosatt i henholdsvis Sveits og USA. Det fremgår av søknaden at det fjerde styremedlemmet er fransk statsborger bosatt i Storbritannia, mens det femte styremedlemmet er bosatt i Norge. Videre fremgår at daglig leder er britisk statsborger bosatt i Storbritannia.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor. 

1.    Om søknaden
Panoro Energy ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet i 2009 og som er notert på Oslo Børs. Selskapet har sitt hovedkontor i London, og er et internasjonalt  olje- og gasselskap med lete- og utviklingsrettigheter i Nigeria og Gabon. Selskapets formål er leting etter og produksjon, transport og markedsføring av olje og naturgass og leting og/eller utvikling av andre energiformer, salg av energi samt enhver annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Virksomheten skal kunne omfatte deltakelse i annen tilsvarende virksomhet gjennom egenkapitalinnskudd, lån og/eller garantistillelse.

Selskapet har en gjennomsnittlig daglig omsetning på ca. 2,5 mill. kroner. Selskapet har seks ansatte som alle befinner seg i London. Daglig leder i selskapet er britisk statsborger bosatt i Storbritannia, og oppfyller dermed bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11.

Det registrerte styret i Panoro Energy ASA består i dag av fire styremedlemmer. Den 27. mai 2015 ble det valgt nytt styre i selskapet med følgende sammensetning:

  • Julien Guillaume Olivier Balkany, fransk statsborger bosatt i Storbritannia
  • Alexandra Almy Herger, amerikansk statsborger bosatt i USA
  • Silje Christine Augustson, norsk statsborger bosatt i Sveits
  • Garrett Soden, amerikansk statsborger bosatt i Sveits
  • Torstein Sannes, norsk statsborger bosatt i Norge.

Balkany, Herger og Augustson er medlemmer i det sittende styret i selskapet. Soden og Sannes er nye styremedlemmer. Søknaden begrunnes med at Panoro Energy ASA ønsker å sikre den verdifulle faglige kompetansen og langvarige erfaringen innenfor  olje- og gassindustrien som de nye styremedlemmene innehar. Det fremgår av søknaden at Soden har en ingeniørutdannelse fra London School of Economics, en Master of Business Administration fra Columbia Business School og flere styreverv og bred erfaring innenfor sektoren for naturressurser. Videre fremgår at Sannes har lang og teknisk erfaring innen olje- og gassindustrien og har hatt flere verv i velrennomerte selskaper, herunder som daglig leder i Lundin Norway AS.

Søker fremholder at det er naturlig at flere av selskapets styremedlemmer er bosatt utenfor Norge, siden selskapet har hovedsete og virksomhet utenfor Norge. Videre vises det til at Sveits er medlem av Luganokonvensjonen, slik at eventuelle sivile krav vil kunne tvangsfullbyrdes i Sveits. Det vises også til at daglig leder er britisk statsborger bosatt i Storbritannia. Det fremholdes at daglig leder oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven og at hensynet til tilgjengeligheten for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet dermed er ivaretatt.

2.       Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises. USA har ikke ratifisert konvensjonen. Dette innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et allmennaksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

3.       Vurdering
To av fem styremedlemmer i Panoro Energy ASA skal være bosatt i Sveits, og ett styremedlem skal være bosatt i USA. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i allmennaksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt. Vi legger vekt på at selskapet ønsker  Garret Soden og Torstein Sannes som nye styremedlemmer fordi de innehar særlig kompetanse og langvarig erfaring innenfor olje- og gassindustrien.

Departementet har i sin vurdering lagt stor vekt på at Norge, Storbritannia og Sveits er part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Storbritannia og Sveits. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot fire av fem styremedlemmer og daglig leder i selskapet.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon.  Departementet legger vekt på at det ene styremedlemmet er bosatt i Norge. Videre er to styremedlemmer bosatt i Sveits, mens ett styremedlem og daglig leder er bosatt i Storbritannia. Dette er land som har forholdsvis nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge. Med bakgrunn i dette vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet er tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Etter departementets vurdering er unntaket i tråd med departementets praksis.

4.       Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Panoro Energy ASA, org. nr. 994 051 067, kan ha følgende styre:

  • Julien Guillaume Olivier Balkany, fransk statsborger bosatt i Storbritannia
  • Alexandra Almy Herger, amerikansk statsborger bosatt i USA
  • Silje Christine Augustson, norsk statsborger bosatt i Sveits
  • Garrett Soden, amerikansk statsborger bosatt i Sveits
  • Torstein Sannes, norsk statsborger bosatt i Norge

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager fra brevets dato.