Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner

En sammenstilling av erfaringer

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet fylkeskommunens erfaringer med partnerskap og samstyring. I denne rapporten oppsummeres og systematiseres erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter.

Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner

Rapporten inneholder en empirisk analyse av hva som hemmer og fremmer partnerskap som arbeidsform. Dette er belyst gjennom case-studier av ulike partnerskap i tre fylkeskommuner – Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, og Nordland.

Telemarkforsking finner bl.a. at både offentlige, private og frivillige aktører ønsker fylkeskommunen velkommen som regional koordinator og nav i samordningen av regionale interesser og behov. Aktørene gir uttrykk for at rollen er viktig, at fylkeskommunen fyller den på en god måte, og at partnerskap i regi av fylkeskommunen er hensiktsmessig for å løse utfordringer der tradisjonelle styringsmekanismer kommer til kort.

Overordnet er formålet med utredningen å bidra til økt forståelse av hva som hemmer og fremmer fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – i skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og autonomi på den ene siden og statlige sektorinteresser på den andre, og dermed om hvilke grep fylkeskommunen kan ta for å innfri forventningene til samfunnsutviklerrollen.