Pensjon og kunnskap - Hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet

Dette notatet fra Fafo stiller spørsmål om hva folk i privat sektor vet om sine arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger.

Tidligere forskning har vist at til tross for at det finnes store mengder av pensjonsrelatert informasjon, så har folk gjennomgående lav kunnskap om og interesse for pensjon. Videre er den informasjonen og kunnskapen som finnes systematisk skjevfordelt etter inntekt og alder.

Forskerne finner støtte for tidligere forskning: eldre arbeidstakere og arbeidstakere med høy inntekt er både mer interesserte og mindre usikre når det gjelder spørsmål knyttet til bedriftens pensjonsordninger. Arbeidstakere i større bedrifter er generelt mer interessert i bedriftens pensjonsordninger, og pensjonskunnskapen blant ledere og tillitsvalgte er jevnt over bedre i større enn i mindre bedrifter.

Notatet problematiserer at arbeidsgivere i små og mellomstore bedrifter må bli flinkere til å informere sine ansatte om bedriftens pensjonsordninger. Den manglende samordningen av pensjonsordningene i privat sektor gjør at det er stor variasjon mellom bedrifter også i den faktiske utformingen av ordningene. Dette medfører et særlig stort behov for å gi spesifikk og relevant informasjon til de ansatte i de ulike bedriftene, og særlig i mindre bedrifter. Funnene tyder også på at det er potensiale for å både heve det generelle kunnskapsnivået og rette opp noe av skjevheten i befolkningens kunnskap om pensjon ved å fokusere informasjonstiltak mot små og mellomstore bedrifter og mot lavtlønte grupper.

Resultatene underbygger også at tillitsvalgte kan bidra til å både øke kunnskapen om pensjon blant arbeidstakere generelt og bidra til å redusere ulikheten i arbeidstakeres kunnskap om pensjon. Forskerne mener det grunn til å tro at både tillitsvalgte og arbeidstakere mer generelt vil ha mye å vinne på en større grad av samordning av informasjonen som gis på tvers av forbundene.

Rapporten er en leveranse under forskningsprosjektet PensjonsLAB: Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå, er en satsing finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden 2018–2021.

Oppdragsgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet