2 Grensebegrepene i sjø

Kommunenes planmyndighet etter plan- og bygningsloven går ut til 1 nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjen. Fiskerigrensen går ut til 4 nautiske mil (7408 meter), og havne- og farvannslovens virkeområde er ut til 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen, det vil si til territorialgrensen. Kongen i statsråd kan etter havne- og farvannsloven § 2 fjerde ledd bestemme at loven også helt eller delvis skal gjelde for Norges økonomisk sone.

Norges grunnlinje går mellom punkter på ytterste nes og skjær som stikker opp ved lavvann (fjære sjø). Plan- og bygningslovens virkeområde ble i 2008 utvidet i forhold til tidligere lov av 1985, hvor kommunens adgang til å planlegge innenfor sitt område var begrenset til grunnlinjen. Det utvidede geografiske området i sjø gir økte muligheter til å samordne vann- og kystplanleggingen i Norge på tvers av regioner og kommuner, jf. pbl. § 3-6.

Grunnlinjen danner også utgangspunkt for beregning av territorialgrensen, som er ytre avgrensing i havet av en stats suverenitetsområde. Norges territorialgrense ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Utenfor territorialgrensen har Norge utvidet kontroll ut til 200 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

Kommune- og fylkesgrensene i sjø markerer administrative grenser. Disse grensene er markert helt ut til territorialgrensen. Det vil framgå av lovgivningen hvilken betydning disse grensene har for utøvelse av myndighet.

Kart som viser grenser i sjø.

Figur 2.1 Grensebegreper i sjøareal: Grunnlinje, PBLs virkeområde (1 nautisk mil), fiskerigrense (4 nautiske mil), 6 nautiske mil, 10 nautiske mil og havne- og farvannslovens virkeområde (12 nautiske mil/territorialgrensen).

Til forsiden