5 Framstilling av plankartet

5.1 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan

Det er mulig å framstille ulike hensyn og interesser på flere måter i arealplaner for sjøområder ved bruk av arealformål, hensynssoner, bestemmelser og kartsymboler. Kart- og planforskriften §§ 9 og 10, supplert med tegnereglene i del 2 i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD), fastsetter nærmere hvordan formålene i sjø skal framstilles med korrekt fargelegging, skravur og annen symbolbruk, samt hvordan formål kan kombineres.

Det bør legges vekt på et godt kartografisk uttrykk ved valg av målestokk, detaljering, layout, valg av skriftstørrelse mv. Det er nødvendig at kartgrunnlaget har et innhold og en detaljeringsgrad som gjør at planforslaget kan utformes på en realistisk måte, samt at konsekvensene av planforslaget kan bedømmes.

Datagrunnlaget hentes fra kartbaser som felles kartbaser (FKB), N50 kartdata (kart i målestokk 1:50 000), Norges maritime grenser, terrengmodeller sjø, dybdedata, sjøkart, fiskeplasser, gyteområder m.m. i tillegg til offentlig tilgjengelige registreringer. De fleste av disse dataene kan lastes ned fra nettportalen Geonorge.no.

Det varierer hvilket grunnlag kommunene bruker for å markere kystkonturen i planer. Ved å ta utgangspunkt i kystkonturlinjen i N50, som er en unøyaktig og generalisert kystkonturlinje, kan det i områder med større press på strandarealene gi opphav til misforståelser og gjerne feil. I kommuneplaner kan N50 brukes langs den urørte delen av strandsonen, og FKB-vann i områder hvor det er bebyggelse og press i strandsonen. I reguleringsplaner skal gjeldende FKB-kartdata benyttes.

Små holmer og skjær kan være hensiktsmessig å avsette til hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, da de ofte forvaltes som del av sjøområdet. Det er her viktig med en god kystkontur. Alternativt kan LNFR-formålet brukes.

Merk at det i tillegg til arealformålene tilknyttet kommune(del)plan KP (pbl. § 11-7 nr. 6) og reguleringsplan RP (pbl. § 12-5 nr. 6), bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, også er anledning til å bruke andre hovedformål og underformål eksempel moloer, bruer, småbåtanlegg og navigasjonsinstallasjoner. Den fullstendige oversikten framgår av veilederen til kart- og planforskriften og vedlegg I i kart- og planforskriften.

Merk også at det ved bruk av kombinerte arealformål, er nødvendig med ytterligere utdypning av hva området kan benyttes til. Utdypningen av arealbruken legges inn som tekstlig informasjon (inntil 120 tegn) som en egenskap knyttet til formålsflaten (.BESKRIVELSE). Alternativt kan begrensningene angis i planbestemmelse. Hvis et område f.eks. kun legges ut til «Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone» uten nærmere spesifisering, vil man ha liten styring på arealbruken, tiltak og virksomheter i planområdet. En mulighet for å stoppe et tiltak, kan være å legge ned midlertid forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven kap. 13.

Arealformål tilknyttet kommune(del)plan KP (pbl. § 11-7 nr. 6) og reguleringsplan RP (pbl. § 12-5 nr. 6), bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Merk at andre formål kan brukes.

Arealformål

SOSI-kode

Farge KP

med anbefalte feltkoder

Farge RP

med anbefalte feltkoder

Eksisterende

Nytt

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Hovedformål)

6001

V

V

V

Ferdsel

6100

VFE

VFE

VFE

Ankringsområde

6110

VAO

VAO

VAO

Opplagsområde

6120

VO

VO

VO

Riggområde

6130

VR

VR

VR

Farleder

6200

VF

VF

VF

Hoved- og biled

6211

VHB

Havneområde i sjø

6220

VHS

VHS

VHS

Småbåthavn

6230

VS

VS

VS

Bøyehavn

6240

VBH

Fiske

6300

VFI

VFI

VFI

Fiskeområde

6310

VFO

Låssettingsplasser

6320

VL

Gytefelt eller oppvekstområde for yngel

6330

VGO

Akvakultur

6400

VA

VA

VA

Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag

6410

VAV

Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg

6420

VAS

Fangstbasert levendelagring

6430

VAF

Drikkevann

6500

VD

VD

VD

Naturområde

6600

VN

VN

VN

Naturområde i sjø og vassdrag

6610

VNV

Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

6620

VNS

Friluftsområde

6700

VFR

VFR

VFR

Friluftsområde i sjø og vassdrag

6710

VFV

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

6720

VFS

Idrett og vannsport

6760

VI

Badeområde

6770

VB

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

6800

VKA

6800-1-150-30

VKA

6800-2-150-30

VKA

6800-1-150-30

Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål.

6900

VAA

6900

5.2 Kartframstilling av regionale planer

Regionale planer er overordnet og gjelder for bestemte virksomhetsfelt, temaer eller geografiske områder, som for eksempel sjøområder. For regionale planer som inneholder retningslinjer eller bestemmelser for arealbruk, bør det utarbeides plankart.

Det er laget en veiledende SOSI fagstandard for regional plan med tilhørende tegneregler og produktspesifikasjon. Disse har mange likhetstrekk med arealplanstandardene, men er likevel vesentlig forskjellig siden regional plan i seg selv ikke er juridisk bindende for private rettssubjekter.

Et plankart knyttet til en regional plan viser langsiktig arealbruk på et regionalt nivå. Dette kan gjøres ved å angi arealsoner. Fargene er gjennomsiktige slik at basis kartinformasjon er synlig.

De regionale arealsonene for sjøområder er Sjø og vassdrag, som videre deles i undersonene Sjø og vassdrag generelt, Kystsone, Fiske, Akvakultur, Drikkevann og Naturmangfold i sjø. Disse undersonene kan også kombineres.

Tegneregler for sjøområder i regional plan.

Figur 5.1 Tegneregler for sjøområder i regional plan.

Til forsiden