1 Innledning

Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder, menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand, og ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette samsvarer med virkeområdet til plan- og bygningsloven i sjø. Veilederen tar også opp enkelte forhold knyttet til landarealene med strandsonen.

Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Sjøen har gitt grunnlag for bosetting og samfunnsutvikling langs hele kysten. Sjøområdene dekker mange behov og funksjoner. Samtidig har kysten vår store landskaps-, natur- og kulturhistoriske verdier. Vi har også en værhard kyst og faren for ulykker og skader på infrastruktur, bygninger og anlegg er betydelig.

Regionale og kommunale planer er viktige verktøy for å sikre en langsiktig, helhetlig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av kystsonen. Planprosesser etter plan- og bygningsloven sikrer også en lokal forankring av arealpolitikken. I utarbeidelse av planer må det legges til rette for offentlighet og medvirkning for å sikre at nasjonale, regionale og lokale hensyn ivaretas. Fylkeskommuner og kommuner bør samarbeide med statlige myndigheter, næringslivet og innbyggerne for å finne bærekraftige løsninger og en god samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover.

Det er prinsipielt ikke noen forskjell på sjø og land når det gjelder behovet for langsiktig arealavklaring, men forholdene kan endres raskere i sjøområdene. Eksempler på dette er utvikling av ny teknologi, bedre kunnskapsgrunnlag og nye former for bruk eller næringsutøvelse. Det er derfor viktig at planene oppdateres jevnlig og at nye digitale verktøy tas aktivt i bruk i planleggingen.

Veilederen utfyller Rundskriv H-6/18 «Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder»av 23. oktober 2018.

Veilederen er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, samt Fiskeridirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet og Forsvarsbygg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet med Norconsult og Multiconsult i utarbeidingen av veilederen og planeksemplene.

Til forsiden