Prop. 109 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland

Til innhaldsliste

4 Lokalpolitisk behandling

Basert på ”Mulighetsvurdering om finansiering” datert 17. april 2008, blei det hausten 2008 gjennomført ei lokalpolitisk behandling av eit førebels finansieringsopplegg for Ryfast. Med unntak av Forsand kommune var det tilslutning til opplegget.

Basert på ein oppdatert finansieringsanalyse som var utarbeidd av Statens vegvesen, blei det hausten 2010/vinteren 2011 gjennomført ei ny lokalpolitisk behandling. Opplegget omfatta mellom anna førehandsinnkrevjing på ferjene.

Strand kommunestyre behandla saka 15. desember 2010 og fatta følgjande vedtak:

”Strand kommune er opptatt av at fremdriftsplanen med sluttbehandling i Stortinget i løpet av 1. halvår 2012, byggestart høsten 2012 og ferdigstillelse i 2018 holdes slik at Ryfylke får realisert fastlandsforbindelsen.
Strand kommune gir sin tilslutning til ”Finansieringsanalysen for Ryfylkesambandet – ”Ryfast”, datert 17.11.2010, med følgende forutsetninger:
 • Styringsrammen for prosjektet er kr 5 003 mill med tilhørende kostnadsramme på kr 5 468 mill.

 • Strand kommune bidrar som tidligere fastsatt med et tilskudd på kr 5,0 mill til prosjektet som sin andel av finansieringen.

 • Strand kommune dekker om nødvendig sin andel av en mulig kostnadsøkning fra styringsrammen og opp til kostnadsrammen med kr 0,46 mill (5/363 av kr 33,6 mill)

 • I tråd med Statens vegvesen sin anbefaling, legges opp til en mulig rabattordning på 50 % foreslåtte bompengesatser i begge tunnelene. Modellen med maksimalrabatt på 50 % vil være en fordel for pendlere og andre storbrukere av Ryfast.

 • Ved en eventuell kostnadsøkning ber Strand kommune Fylkestinget å vurdere mulighetene for å utvide inntektsgrunnlaget i ”Stavanger trafikken”.

 • Strand kommune legger til grunn at eventuell innkreving av forhåndsbompenger på ferjesambanda Lauvik-Oanes og Tau-Stavanger først skal legges til grunn når Stortinget har gjort bindende vedtak om prosjektoppstart.

 • I tråd med fylkesrådmannens anbefaling, har Strand kommune ingen merknad til at Rogaland fylkeskommune som vegeier stiller garanti for 70% og Stavanger kommune med 30% av maksimal lånegjeld på kr 6 000 millioner.

 • Det forutsettes at dersom Stortinget oppretter en gunstigere finansieringsordning for prosjekt/prosjektfinansiering, skal Ryfastprosjektet kunne finansieres/refinansieres innenfor denne på lik linje med andre prosjekter.”

Stavanger bystyre behandla saka 25. januar 2011 og fatta følgjande vedtak:

 • ”1. Stavanger bystyre godkjenner oppdatert finansieringsplan for Ryfast-prosjektet. Finansieringsplanen har følgende sammensetning:

  Finansieringskilder

  Mill. 2010 kroner

  Bompenger

  4640

  Rogaland fylkeskommune 100 mill.(2009 kroner)

  103

  Stavanger kommune (nominelle kroner)

  200

  Ryfylkekommunene

  30

  Stavanger Næringsforening

  30

  Sum

  5003

 • 2. Stavanger bystyre godkjenner garanti for kostnadsoverskridelser i byggefasen basert på følgende fordeling av garantiansvaret:

  Mill. 2010-kr

  Styringsramme

  Kostnads-ramme

  Ansvar bompenge-selskapet

  Ytere av tilskudd*

  Beløp

  5 003

  5 468

  431,5

  33,5

  * Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening

  Garantibeløpet for ytere av tilskudd fordeles etter samme fordeling som den forholdsmessige andelen tilskuddet utgjør av det totale tilskuddet.

 • 3. Stavanger bystyre godkjenner bompengetakster i tråd med forslag fra Statens vegvesen i finansieringsanalysen fra 17.11. 2010, inkludert maksimal rabattsats på 50% i Solbakktunnelen.

  Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandene Stavanger-Tau og Lauvik-Oanes basert på en takst som tilsvarer et påslag på 6 soner.

  For etterskuddsinnkrevingen på prosjektet innebærer dette en gjennomsnittlig bompengetakst på Solbakktunnelen på 182 kr. (2010-nivå) og på Hundvågtunnelen på 20 kr. (2010-nivå).

 • 4. Stavanger kommune stiller sammen med Rogaland fylkeskommune garanti for bompengelån basert på et maksimalt lånebeløp på 6 mrd. 2010-kr. i 20 år etter ordningen om selvskyldnerkausjonist. Garantibeløpet fordeles med 70% på Rogaland fylkeskommune og 30% på Stavanger kommune.

 • 5. Det legges til grunn at finansieringsanalysen oppdateres når endelig lånerente foreligger og hovedanbud er kommet inn.”

Forsand kommunestyre behandla saka 25. januar 2011 og fatta følgjande vedtak:

 • ”1. Forsand kommune seier nei til framlagt finansieringsplan for Ryfast inkl. førehandsbompengar, med følgjande grunngjeving:

  • Ryfast, utan tunnelen Espedal – Frafjord gjev Forsand ei dårlegare og over tre gonger dyrare samferdselsløysing.

  • Utan tunnelen Espedal – Frafjord er ikkje Ryfast eit fulllgodt ferjeavløysingsprosjekt for brukarane av Høgsfjordsambandet.

  • Takstauken for brukarane av Lauvvik – Oanes og Stavanger – Tau vil bli på 339 % og 113 % (personbil m/ sjåfør). Dette er dermed ikkje i tråd med Stortinget sine takstretningsliner for ferjeavløysingsprosjekt.

  • Med dei bompengesatsane som planen legg opp til vil det spesielt for dei som pendlar bli ein uakseptabel stor kostnadsauke.

  • Utan bompengebetaling på Bybrua (forskudd/etterskudd) er ikkje finansieringsplanen i tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) om at dei som har nytte av prosjektet skal vere med å betale. Ryfylke må på tross av tidlegare vedtak i fylkestinget ta deler av kostnadsauken som Stavanger har påført prosjektet.

 • 2. Forsand kommune ber fylkestinget om å senda finansieringsplanen i retur til Statens vegvesen for å få utarbeida ein ny analyse kor Espedal – Frafjord tunnelen er finansiert ved kommunal/fylke/statleg bidrag i tillegg til bompengar.

 • 3. Forsand kommune ber fylkestinget merke seg Vegvesenet sin betraktning på side 9 i analysen kor det står at ein bom på Bybrua vil redusere den finansielle risiko i prosjektet. Med bakgrunn i dette vil Forsand kommune ikkje anbefale at fylkestinget vedtek garantiar for bompengelånet.

 • 4. Dersom fylkestinget vel å sjå bort frå Forsand kommune sitt nei til eksisterande finansieringsplan ber me om det vert gjort vedtak om at Hundvågtrafikken må ta sin del av utgiftene. Dette kan ordnast gjennom forhåndsbompengar på Bybrua samt etterskotsinnkrevjing eller reservering av Bybrua for kollektivtrafikk.

 • 5. Forsand kommune ønskjer av omsyn til pendlarane at det vert valt ein rabattstruktur som muliggjer 50 % rabatt.”

Hjelmeland kommunestyre behandla saka 15. desember 2010 og fatta følgjande vedtak:

”Hjelmeland kommune sluttar seg til framlagt finansieringsplan for Ryfast, datert 17.11.2010 på følgjande vilkår:
 1. Investeringstilskotet frå Hjelmeland kommune vert som før sett til 5 mill. kr.

 2. Hjelmeland kommune garanterer for inntil 0,46 mill. kr som sin del av mogleg kostnadsoverskriding i høve til oppført styringsramme på 5 003 mill. kr.

 3. Hjelmeland kommune legg til grunn at Rogaland fylkeskommune stiller garanti for 70 % og Stavanger kommune 30 % av maksimal lånegjeld på 6 000 mill. kr.

 4. Hjelmeland kommune tilrår ei rabattordning maksimert til 50 %.

 5. Hjelmeland kommune tilrår at staten som lekk i finansieringa av Ryfast låner ut oljeformua til ei maksimumsrente tilsvarande avkastingskravet for “Pensjonsfond utland”.

Hjelmeland kommune meiner at framsett finansieringsplan gir ei klar finansieringsmessig skeivfordeling mellom bylandet/Stavangerområdet og Ryfylke i form av førehandsbompengar på fergesambanda og framsette bompengesatsar for delprosjekta Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen. Likevel må Hjelmeland kommune ta til etterretning at premissane i høve til denne del av finansieringa for Ryfast for lengst er lagt.”

Sandnes formannskap behandla saka 1. februar 2011 og fatta følgjande vedtak:

 • ”1. Sandnes kommune godkjenner finansieringsplan for Ryfast-prosjektet. Finansieringsplanen har følgende sammensetning:

  Finansieringskilder

  Mill. 2010 kroner

  Bompenger

  4.640

  Rogaland fylkeskommune 100 mill. 2009-kroner

  103

  Stavanger kommune

  200

  Ryfylkekommunene

  30

  Stavanger Næringsforening

  30

  Sum

  5.003

 • 2. Sandnes kommune er positiv til foreslått garanti for kostnadsoverskridelser i byggefasen basert på følgende fordeling av garantiansvaret:

  Mill. 2010-kr

  Styrings-ramme

  Kostnads-ramme

  Ansvar bompenge-selskapet

  Ytere av tilskudd*

  Beløp

  5.003

  5.468

  431,5

  33,5

  * Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening

 • 3. Sandnes kommune godkjenner bompengetakster i tråd med forslag fra Statens vegvesen i finansieringsanalysen fra 17.11.2010 inkludert maksimal rabattsats på 50 % i Solbakktunnelen.

  Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandene Stavanger – Tau og Lauvvik – Oanes basert på en takst som tilsvarer et påslag på 6 soner. For etterskuddsinnkrevingen på prosjektet innebærer dette en gjennomsnittlig bompengetakst på Solbakktunnelen på 182 kr (2010-nivå) og på Hundvågtunnelen på 20 kr (2010-nivå).

 • 4. Sandnes kommune er positiv til at Rogaland fylkeskommune stiller, sammen med Stavanger kommune, garanti for bompengelån basert på et maksimalt lånebeløp på 6 mrd. 2010-kr, etter ordningen som selvskyldnerkausjonist. Garantibeløpet fordeles med 70 % på Rogaland fylkeskommune og 30 % på Stavanger kommune.

 • 5. Det leggges til grunn at finansieringsanalysen oppdateres når endelig lånerente foreligger og hovedanbud er kommet inn.

 • 6. Sandnes kommune understreker viktigheten av et godt egnet samband til Forsand. Sandnes kommune anbefaler at fergeforbindelsen over Høgsfjorden opprettholdes, og at nåværende rv 13 opprettholdes som nasjonal turistveg.”

Rogaland fylkesting behandla saka 22. februar 2011 og fatta følgjande vedtak:

 • ”1. Rogaland fylkeskommune tilrår følgende finansieringsplan for Ryfast-prosjektet:

  Finansieringsplanen har følgende sammensetning:

  Finansieringskilder

  Mill. 2010 kroner

  Bompenger

  4.640

  Rogaland fylkeskommune 100 mill. 2009-kroner

  103

  Stavanger kommune

  200

  Ryfylkekommunene

  30

  Stavanger Næringsforening

  30

  Sum

  5.003

 • 2. Rogaland fylkeskommune godkjenner garanti for kostnadsoverskridelser i byggefasen basert på følgende fordeling av garantiansvaret:

  Mill. 2010-kr

  Styrings-ramme

  Kostnads-ramme

  Ansvar bompengeselskapet

  Ytere av tilskudd*

  Beløp

  5.003

  5.468

  431,5

  33,5

  * Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening

  Garantibeløpet for ytere av tilskudd fordeles etter samme fordeling som den forholdsmessige andelen tilskuddet utgjør av det totale tilskuddet.

 • 3. Rogaland fylkeskommune tilrår at hele bompengebeløpet betales etterskuddsvis over en periode på 20-30 år og bompengetakster basert på maksimal rabattsats på 50% i Solbakktunnelen.

  Dette innebærer at det ikke innkreves forhåndsbompenger på ferjesambandene Stavanger-Tau og Lauvik-Oanes. For etterskuddsinnkrevingen på prosjektet innebærer dette en gjennomsnittlig bompengetakst på Solbakktunnelen på mellom kr 186 og 145, og på Hundvågtunnelen på 18 – 20 kr (2010-nivå) avhengig av valgt nedbetalingstid.

  Valget av nedbetalingsperiode må under ingen omstendighet medføre at prosjektet utsettes i forhold til framdriftsplan.

 • 4. Rogaland fylkeskommune forutsetter at Ryfast tas opp og gjennomføres som et riksvegprosjekt i tråd med det Statens vegvesen har foreslått. På det grunnlag legges ordningen om betinget refusjon til grunn.

  Dersom det må stilles garanti ut over dette, legges det til grunn at Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune garanterer for bompengelånet basert på et maksimalt lånebeløp på 6 mrd 2010-kr. i 30 år etter ordningen om selvskyldnerkausjonist. Garantibeløpet fordeles med 70 % på Rogaland fylkeskommune og 30 % på Stavanger kommune.

 • 5. Det legges til grunn at finansieringsanalysen oppdateres når endelig lånerente foreligger og hovedanbud er kommet inn.

 • 6. Rogaland fylkeskommune forutsetter at det ved evt. svikt i bompengeinntektene vurderes å øke disse.

 • 7. Rogaland fylkeskommune tilrår at staten som ledd i finansieringen av Ryfast låner ut av oljeformuen til en maksimalrente tilsvarende avkastningskravet for ”pensjonsfond utland”.”

Ved behandlinga av sak om omklassifisering av eksisterande rv 13 etter opninga av Ryfast gjekk fylkestinget i møte 6. mars 2012 inn for at Ryfast blir bygd som eit fylkesveganlegg og overført til staten etter at utbygginga er gjennomført. Årsaka til dette er at fylkeskommunen får kompensasjon for meirverdiavgift ved fylkeskommunale veganlegg. Samferdselsdepartementet legg til grunn at Ryfast blir gjennomført som eit riksvegprosjekt, jf. omtalen i kap. 2.

Suldal og Sauda kommunar fekk oversendt saka til uttale. Desse kommunane har valt å ikkje uttala seg.

Etter den lokalpolitiske behandlinga er det med unnatak av Forsand kommune lokalpolitisk tilslutning til finansieringsopplegget. Forsand kommune ønskjer at fylkesvegprosjektet tunnel Espedal – Frafjord blir gjennomført. Denne tunnelen var tidlegare ein del av delprosjekt 2 i “Ryfylkepakka” saman med Ryfast og diverse utbetringar på rv 13, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003). Dersom det ikkje blir tatt til følgje å innarbeida tunnel Espedal – Frafjord i finansieringsopplegget, ønskjer Forsand kommune at trafikken i Hundvågtunnelen må betala ein større del av investeringskostnadene for Ryfast. Statens vegvesen viser til at fylkeskommunen og dei andre kommunane har slutta seg til opplegget.