Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 121 L (2012–2013)

Endringer i lov om statlig naturoppsyn

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven).

Det foreslås endringer i naturoppsynsloven §§ 2 og 3. Endringene innebærer dels en opprydning i hvilke lover oppsynet skal føre kontroll med. Henvisningen til naturvernloven, som er opphevet, erstattes av en henvisning til naturmangfoldloven. Det tas også inn en henvisning til småbåtloven § 40. Dels innebærer endringene en presisering av hjemmelsgrunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollvirksomhet med en nærmere angivelse av oppsynets fullmakter og kontrollobjektets plikter.

Til toppen
Til dokumentets forside