Prop. 154 S (2010–2011)

Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

22. juli 2011 ble det utført omfattende angrep mot regjeringskvartalet i Oslo og Arbeidernes Ungdomsfylkings sommerleir på Utøya.

Både i forbindelse med angrepene 22. juli og i tiden etter er det satt i verk en rekke tiltak under flere departementers ansvarsområder. Nye tiltak vil også være nødvendige i tiden framover. I foreliggende proposisjon fremmes forslag om tilleggsbevilgninger til dekning av utgifter til slike tiltak i statsbudsjettet 2011.

De ekstraordinære utgiftene er av et slikt omfang at det ikke er mulig å dekke dem i sin helhet innenfor gjeldende bevilgninger. Det har derfor vært nødvendig å pådra utgifter utover bevilgningene som følge av angrepene. Bevilgningsreglementet § 11 annet ledd gir hjemmel til å pådra slike utgifter ved kongelig resolusjon når dette er uomgjengelig nødvendig å gjøre før Stortinget kan vedta tilleggsbevilgninger. I slike tilfeller må det fremmes forslag om tilleggsbevilgninger så snart som mulig etterpå. Med hjemmel i nevnte bestemmelse ble det ved kongelige resolusjoner 16. september 2011 gitt samtykke til overskridelse av bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 med til sammen 722,9 mill. kroner for utgifter som det er nødvendig å pådra utover gjeldende bevilgninger fram til 1. november i år. I foreliggende proposisjon fremmes forslag om nødvendige tilleggsbevilgninger ut året 2011. Forslagene inkluderer også de utgifter som det allerede er gitt samtykke til overskridelse av ved kongelige resolusjoner. Til sammen foreslås det økte utgifter på 1 029,3 mill. kroner i denne proposisjonen.