Prop. 190 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I Berlin den 24. juni 2013 ble det undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen til unngåelse av dobbeltbeskatning og om gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. april 2013. Finansminister Sigbjørn Johnsen undertegnet protokollen på vegne av Norge og Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble undertegnet på vegne av Tyskland.

Gjeldende avtale mellom Norge og Tyskland ble undertegnet 4. oktober 1991 og er ikke senere endret. Siden den gang er imidlertid OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter. Fra både norsk og tysk side var det ønskelig å oppdatere skatteavtalen i tråd med disse endringene. Protokollutkastet innebærer således en generell modernisering av den gjeldende avtalen. Den norske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti.

Protokollen er inngått på norsk og tysk.