Prop. 62 S (2011–2012)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I Tbilisi den 10. november 2011 ble det undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, med tilhørende protokoll. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2011. Utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet avtalen og protokollen på vegne av Norge, og finansminister Dimitri Gvindadze undertegnet på vegne av Georgia.

Etter anmodning fra georgiske myndigheter ble det innledet forhandlinger i Tbilisi i Georgia om inngåelse av en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Georgia i 2011. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale og tilhørende protokoll parafert i mars 2011. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD (heretter benevnt OECD-mønsteret) og som i hovedsak er Norges utgangspunkt for forhandlinger. Avtaleutkastet inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på norsk, georgisk og engelsk. Som vedlegg følger avtalen på engelsk og norsk.