Forsiden

Prop. 66 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla, undertegnet i Paris 14. desember 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 14. desember 2009 ble en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Anguilla undertegnet i Paris. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 20. november 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Anguilla av Hon. Osborne B. Fleming, Chief Minister.

Overenskomsten trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft.