Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Til innhaldsliste

Forslag

Under Barne- og familiedepartementet blir i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 dei forslag til vedtak som følgjer, førte opp:

Kapittel 800–882, 2530, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne- og familiedepartementet

01

Driftsutgifter

151 109 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 549 000

162 658 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70 og kap. 846, post 62

23 683 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

101 762 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak m.m., kan nyttast under post 21 og kap. 858, post 01

104 954 000

73

Tilskot til senter for valdsutsette barn, kan overførast

31 925 000

262 324 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

11 623 000

22

Opplæring, forsking, utvikling m.m.

11 989 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving

5 160 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 842, post 01 og kap. 858, post 01

24 636 000

53 408 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

353 905 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 902 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste m.m., kan nyttast under post 01

219 201 000

605 008 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

11 000 000

11 000 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving

1 560 000 000

1 560 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving

16 459 000 000

16 459 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 61 og post 71

36 792 000

50

Noregs forskingsråd , kan nyttast under post 21

8 073 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast

42 890 000

61

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttast under post 71

356 969 000

62

Utvikling i kommunane

111 842 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

160 288 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid m.m., kan nyttast under post 21

21 393 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast

11 739 000

749 986 000

847

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter, kan overførast

8 597 000

8 597 000

848

Barneombodet

01

Driftsutgifter

22 364 000

22 364 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

234 427 000

234 427 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

76 772 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

7 814 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

20 116 000

50

Forsking og utvikling

17 411 000

60

Kommunalt barnevern

800 000 000

61

Utvikling i kommunane

53 871 000

62

Tilskot til barnevernsfagleg vidareutdanning, kan nyttast under post 72

25 900 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid m.m., kan nyttast under post 21

37 026 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 21

121 518 000

1 160 428 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60

3 942 140 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

24 768 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

2 772 493 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttast under post 01

373 459 000

7 112 860 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

118 729 000

118 729 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten

01

Driftsutgifter

590 813 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 723 000

610 536 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

138 545 000

51

Marknadsportalar

20 711 000

159 256 000

862

Stiftinga Miljømerking i Noreg

70

Driftstilskot

10 915 000

10 915 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 304 000

50

Forsking og undervisning, kan nyttast under post 21

9 922 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

1 492 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast

6 514 000

20 232 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet

01

Driftsutgifter

14 361 000

14 361 000

868

Forbrukartilsynet

01

Driftsutgifter

34 078 000

34 078 000

880

Den norske kyrkja

70

Rammetilskot til Den norske kyrkja

2 198 279 000

71

Tilskot til Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet

104 622 000

2 302 901 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.

70

Tilskot til trus- og livssynssamfunn, overslagsløyving

414 915 000

75

Tilskot til private kyrkjebygg

5 135 000

78

Ymse faste tiltak

14 899 000

434 949 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast

60 741 000

61

Tilskot til freda og verneverdige kyrkebygg, kan overførast

20 000 000

70

Tilskot til sentrale tiltak for kyrkjebygg og gravplassar

17 890 000

98 631 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

19 230 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

825 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

485 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

49 000 000

20 589 000 000

Sum Utgifter

52 795 648 000

Sum departementets utgifter

52 795 648 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

760 000

760 000

3847

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

16 534 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

1 484 948 000

1 505 441 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

113 082 000

113 082 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten

01

Diverse inntekter

499 000

499 000

Sum Inntekter

1 622 146 000

Sum departementets inntekter

1 622 146 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og familiedepartementet i 2020 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekt under

kap. 842, post 01

kap. 3842, post 01

kap. 847, post 01

kap. 3847, post 01

kap. 855, post 01

kap. 3855, postane 01, 02 og 60

kap. 856, post 01

kap. 3856, post 01

kap. 858, post 01

kap. 3858, post 01

kap. 868, post 01

kap. 3868, post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er tekne med i utrekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

Andre fullmakter:

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med månaden før fylte 6 år med 1 054 kroner per barn per månad frå 1. januar til og med 31. august 2020. Dette svarer til 12 648 kroner per år. Frå 1. september til 31. desember 2020 kan Arbeids- og velferdsdirektoratet betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med månaden før fylte 6 år med 1 354 kroner per barn per månad. Dette svarer til 16 248 kroner per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan for 2020 betale ut barnetrygd til barn i alderen 6 år til og med månaden før fylte 18 år med 12 648 kroner per år.

Utvida stønad til einslege forsørgjarar utbetalast med 12 648 kroner per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einslege forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkommande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2020 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa for barn i alderen 13–23 månader:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 månader

Ikkje bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timar

80

6 000

Frå 9 til og med 16 timar

60

4 500

Frå 17 til og med 24 timar

40

3 000

Frå 25 til og med 32 timar

20

1 500

33 timar eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2020 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut dette beløpet:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

84 720 kroner per barn

Til forsida av dokumentet