Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1651 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692–5693

Til innhaldsliste

Forslag

Under Finansdepartementet blir i Prop. 1 S (2022–2023) statsbudsjettet for budsjettåret 2023 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 20–51, 1600–1651, 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692–5693

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

97 084 000

97 084 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

176 589 000

176 589 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

112 828 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 600 000

128 428 000

Sum Regjeringa

402 101 000

Stortinget og tilknytte organ

41

Stortinget

01

Driftsutgifter

1 053 178 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

4 200 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

155 000 000

50

Sannings- og forsoningskommisjonen

2 900 000

70

Tilskot til partigruppene

232 600 000

72

Tilskot til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingentar, internasjonale delegasjonar

17 000 000

74

Reisetilskot til skular

5 400 000

1 471 778 000

42

Stortingets ombodsnemnd for Forsvaret

01

Driftsutgifter

7 991 000

7 991 000

43

Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga

01

Driftsutgifter

99 038 000

99 038 000

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

01

Driftsutgifter

41 265 000

41 265 000

45

Noregs institusjon for menneskerettar

01

Driftsutgifter

26 857 000

26 857 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

576 820 000

75

Internasjonale organisasjonar og nettverk

28 700 000

605 520 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

2 252 449 000

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

423 537 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

96 382 000

70

Forsking på og allmennopplysning om finansmarknaden

14 300 000

534 219 000

1602

Finanstilsynet

01

Driftsutgifter

464 518 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

36 000 000

500 518 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Driftsutgifter

909 884 000

22

Opplæringskontoret OK stat

11 200 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

17 900 000

938 984 000

Sum Finansadministrasjon

1 973 721 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten

01

Driftsutgifter

1 697 395 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

134 800 000

1 832 195 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

7 379 848 000

21

Spesielle driftsutgifter

222 400 000

22

Større IT-prosjekt, kan overførast

549 400 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordninga

100 088 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

146 300 000

50

Skatte- og avgiftsforsking

6 400 000

8 404 436 000

1619

Skatteklagenemnda

01

Driftsutgifter

73 803 000

73 803 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

10 310 434 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

691 423 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

219 308 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

3 700 000

914 431 000

Sum Offisiell statistikk

914 431 000

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

61

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, overslagsløyving

30 200 000 000

72

Tilskot til private og ideelle verksemder, overslagsløyving

2 500 000 000

32 700 000 000

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

9 300 000 000

9 300 000 000

1645

Statleg garantiordning for lån til små og mellomstore føretak

23

Spesielle driftsutgifter til administrering av statleg garantiordning for små og mellomstore føretak

4 000 000

4 000 000

Sum Andre føremål

42 004 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

89

Renter og provisjon m.m. på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

11 529 700 000

11 529 700 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

98

Avdrag på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

78 457 000 000

78 457 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

89 986 700 000

Sum departementets utgifter

147 843 836 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

3024

Regjeringsadvokaten

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

21 300 000

21 300 000

Sum Regjeringa

21 300 000

Stortinget og tilknytte organ

3041

Stortinget

01

Salsinntekter

5 700 000

03

Leigeinntekter

2 300 000

8 000 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

2 000 000

02

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

10 300 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Ymse refusjonar

50 000

50 000

4602

Finanstilsynet

03

Sakshandsamingsgebyr

13 200 000

86

Vinningsavståing og gebyr for regelbrot m.m.

500 000

13 700 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Økonomitenester

166 400 000

02

Opplæringskontoret OK stat

17 200 000

183 600 000

4610

Tolletaten

01

Særskilt vederlag for tolltenester

7 900 000

02

Andre inntekter

2 300 000

04

Ymse refusjonar

1 100 000

05

Refusjon frå Avinor AS

26 800 000

85

Tvangsmulkt og gebyr for regelbrot

23 000 000

61 100 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

42 000 000

03

Andre inntekter

6 500 000

05

Gebyr for utleggsforretningar

109 000 000

07

Gebyr for bindande førehandsfråsegner

5 000 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjonar

3 100 000

85

Inngått på tapsførte lån m.m.

240 000 000

86

Bøter, inndragingar m.m.

2 118 000 000

87

Trafikantsanksjonar

60 000 000

88

Forseinkingsgebyr, Rekneskapsregisteret

230 000 000

89

Gebyr for regelbrot

5 000 000

2 818 600 000

4620

Statistisk sentralbyrå

02

Oppdragsinntekter

222 808 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

232 808 000

4634

Kompensasjon for inntektssvikt som følgje av virusutbrotet

85

Tilskot til verksemder med rett til stønad – tilbakebetaling

1 000 000

86

Lønsstønad til verksemder som er ramma av smitteverntiltak – tilbakebetaling

1 000 000

2 000 000

Sum Finansdepartementet

3 311 858 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på uteståande fordringar

95

Avdrag på lån til andre statar

700 000

98

Avdrag på eigenbehaldning statsobligasjonar

6 000 000 000

6 000 700 000

5351

Overføring frå Noregs Bank

85

Overføring

8 600 000 000

8 600 000 000

Sum Ymse inntekter

14 600 700 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag frå tilsynseiningane

508 318 000

508 318 000

Sum Skatter og avgifter

508 318 000

Renter og utbyte m.m.

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

80

Av statskassas foliokonto i Noregs Bank

5 879 300 000

81

Av verdipapir og bankinnskot i utanlandsk valuta

200 000

82

Av innanlandske verdipapir

1 710 800 000

83

Av alminnelege fordringar

120 000 000

84

Av driftskreditt til statsverksemder

746 200 000

86

Renter av lån til andre statar

100 000

89

Garantiprovisjon

40 000 000

8 496 600 000

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

85

Utbyte

86 400 000

86 400 000

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

85

Utbyte frå Folketrygdfondet

700 000

700 000

Sum Renter og utbyte m.m.

8 583 700 000

Sum departementets inntekter

27 036 176 000

Fullmakter til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 41 post 01

  kap. 3041 post 01

  kap. 51 post 01

  kap. 3051 post 02

  kap. 1600 postane 01 og 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1605 postane 01 og 22

  kap. 4605 post 02

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postane 01, 04 og 05

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 03

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som kjem inn under nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved berekninga av overføring av unytta løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga til oppdragsverksemd på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med eit beløp som svarer til meirinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter.

  Unytta meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved utrekning av overførbart beløp på posten.

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01.

Fullmakter til å pådra staten skyldnader utover løyvingane

III

Tingingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan gjere tingingar utover det som er løyvt, men slik at den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar ikkje overstig desse summane:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

35 mill. kroner

IV

Fullmakter til å pådra staten skyldnader i investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan gjennomføre investeringsprosjekt innanfor kostnadsrammer som vist nedanfor:

Nemning

Etat

Samla ramme

Dialogbasert skattemelding (Sirius)

Skatteetaten

777,6 mill. kroner

Nytt IT-system for meirverdiavgift (Memo)

Skatteetaten

564,6 mill. kroner

Modernisering av innkrevjing – steg 1

Skatteetaten m.fl.

1 933,8 mill. kroner

Treff-prosjektet

Tolletaten

843,5 mill. kroner

Fullmaktene gjeld òg forpliktingar som vert pådregne for seinare budsjettår og innanfor kostnadsrammene for prosjekta. Finansdepartementet vert gjeve fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.

V

Garantifullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan gje garanti for grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar på 1 617 872 455 euro.

VI

Fullmakt til å dekkje utgifter til vidare bubehandling

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet for 2023 under ordninga med oppfølging av staten sine krav i konkursbu kan pådra staten skyldnader utover løyvingane, men slik at den samla ramma for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig 45,8 mill. kroner. Utbetalingar vert dekte av løyvingane under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til å rette opp uoppklåra differansar og feilposteringar i statsrekneskapar for tidlegare år

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 i einskildsaker kan rette opp uoppklåra differansar i rekneskapane og feilposteringar i statsrekneskapen som gjeld rekneskapar for tidlegare år. Dette må gjerast ved å postere over kontoen for forskuvingar i balansen i statsrekneskapen i rekneskapen for det inneverande året. Fullmakta gjeld opp til 1 mill. kroner.

VIII

Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan trekkje direkte utgifter i samband med auksjonssal frå salsinntektene før det overskytande vert ført som inntekter under kap. 4610 Tolletaten, post 02 Andre inntekter.

IX

Fullmakter til postering mot mellomværet med statskassa

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2023 kan gje Skatteetaten fullmakt til å:

 1. inntektsføre statens del av skatteinngangen i statsrekneskapen i same periode som denne vert rapportert frå skatterekneskapen, og mot mellomværet som skatterekneskapen har med statskassa. Mellomværet vert utlikna i påfølgjande periode når oppgjeret vert overført frå skatterekneskapen.

 2. føre uplasserte innbetalingar mot mellomværet med statskassa. Etter at krava er fastsette og registrerte i rekneskapssystemet, vert innbetalingane resultatførte i statsrekneskapen og mellomværet utlikna.

 3. føre midlar Skatteetaten har kravd inn på vegner av andre aktørar, mot mellomværet med statskassa i dei tilfelle der Skatteetaten sender midlane vidare. Mellomværet skal utliknast i perioden Skatteetaten sender midlane vidare til aktuell aktør.

Til forsida