Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 800–873, 2530 Inntektskapitler: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Til innhaldsliste

Forslag

Under Barne- og likestillingsdepartementet blir i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 800–873, 2530, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne- og likestillingsdepartementet

01

Driftsutgifter

152 486 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 751 000

162 237 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70

19 795 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

86 617 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under post 21 og kap. 858 post 01

54 348 000

73

Tilskot til sentre for valdsutsette barn, kan overførast

20 420 000

181 180 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

13 946 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

6 069 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving

6 168 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 858 post 01

6 941 000

33 124 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

295 956 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 671 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv., kan nyttast under post 01

171 220 000

500 847 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

13 797 000

13 797 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving

1 539 000 000

1 539 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving

15 180 000 000

15 180 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50 og post 71

13 346 000

50

Noregs forskingsråd , kan nyttast under post 21

3 253 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast

29 789 000

61

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom, kan nyttast under post 71

178 412 000

62

Utvikling i kommunane

79 647 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

123 716 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

21 227 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast

8 656 000

458 046 000

847

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter, kan overførast

8 212 000

8 212 000

848

Barneombodet

01

Driftsutgifter

15 595 000

15 595 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

217 539 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

7 639 000

225 178 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

68 374 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

7 870 000

50

Forsking og utvikling

18 688 000

60

Kommunalt barnevern

693 944 000

61

Utvikling i kommunane

10 339 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving

470 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

33 155 000

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet, kan overførast

72 804 000

1 375 174 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60

4 414 113 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

23 162 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

2 036 363 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttast under post 01

209 723 000

6 683 361 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

1 083 662 000

1 083 662 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01

259 289 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 325 000

273 614 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

132 146 000

51

Marknadsportalar

26 098 000

158 244 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskot til offentleg stifting for positiv miljømerking

7 558 000

7 558 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 187 000

50

Forsking og undervisning, kan nyttast under post 21

9 252 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

1 375 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast

5 973 000

18 787 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

01

Driftsutgifter

11 498 000

11 498 000

868

Forbrukarombodet

01

Driftsutgifter

27 115 000

27 115 000

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

6 431 000

6 431 000

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

9 634 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttast under post 21

17 996 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interkjønn

11 274 000

73

Likestillingssentre

6 232 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid, kan overførast

3 546 000

48 682 000

872

Nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

14 465 000

70

Funksjonshemma sine organisasjonar

197 834 000

71

Universell utforming og auka tilgjenge, kan overførast, kan nyttast under post 21

27 534 000

72

Funksjonshemma sine levekår og livskvalitet

6 478 000

246 311 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

54 065 000

54 065 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

19 810 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

470 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

495 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

54 000 000

20 829 000 000

Sum Utgifter

49 140 718 000

Sum departementets utgifter

49 140 718 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

696 000

696 000

3847

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

15 160 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

1 434 736 000

1 453 855 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

930 193 000

930 193 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

458 000

458 000

Sum Inntekter

2 387 566 000

Sum departementets inntekter

2 387 566 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Stortinget samtykkjer i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2017 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinnekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter er teke med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

Andre fullmakter:

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkomande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikkje bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timer

50

3 000

20 timer eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

46 920 kroner per barn

Til toppen
Til forsida av dokumentet