Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3748, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

236 340 000

236 340 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

256 341 000

70

Norsk Helsenett SF

147 244 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 699 000

442 284 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 656 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 853 000

28 509 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 079 000

71

Internasjonale organisasjoner

57 817 000

65 896 000

709

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

68 632 000

68 632 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

841 661 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

270 580 000

270 580 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

9 549 000

9 549 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

149 955 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

87 102 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

119 941 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 335 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

58 243 000

435 576 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 995 000

70

Tilskudd

57 789 000

67 784 000

Sum Folkehelse mv.

783 489 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 626 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

703 180 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

540 310 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

51 977 819 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 324 281 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 863 582 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 401 532 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

36 130 946 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 136 492 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 172 479 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

6 414 149 000

81

Protonsenter, kan overføres

20 540 000

82

Investeringslån, kan overføres

2 857 520 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

60 800 000

86

Driftskreditter

157 000 000

147 780 256 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

14 778 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

126 504 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

2 812 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 162 000

150 256 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

57 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 925 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 706 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

83 199 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

15 686 000

176 231 000

Sum Spesialisthelsetjenester

148 106 743 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 175 518 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 641 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

48 887 000

1 335 046 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

197 932 000

70

Advokatutgifter

38 219 000

71

Særskilte tilskudd

20 514 000

256 665 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

140 219 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 038 000

163 257 000

744

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

219 770 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

200 600 000

420 370 000

745

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

1 060 803 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141 575 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 185 000

1 214 563 000

746

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

297 085 000

297 085 000

747

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

92 189 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 670 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 295 000

118 154 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

133 342 000

133 342 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter

20 000 000

20 000 000

Sum Sentral helseforvaltning

3 958 482 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

133 051 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

16 651 000

61

Vertskommuner

928 286 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

280 681 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

4 038 857 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

834 500 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 274 183 000

67

Utviklingstiltak

69 500 000

68

Kompetanse og innovasjon

387 387 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 007 000

72

Landsbystiftelsen

78 724 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 704 000

75

Andre kompetansetiltak

11 314 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

109 791 000

8 203 636 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

123 667 000

50

Samisk helse

5 568 000

60

Forebyggende helsetjenester

310 006 000

61

Fengselshelsetjeneste

167 418 000

63

Allmennlegetjenester

94 672 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 736 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

41 778 000

73

Seksuell helse, kan overføres

54 130 000

74

Stiftelsen Amathea

20 378 000

909 353 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

104 126 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

401 976 000

62

Rusarbeid, kan overføres

472 418 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

149 393 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

336 832 000

73

Utviklingstiltak mv.

148 092 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

305 447 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

206 403 000

2 124 687 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 906 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 935 000

17 841 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

11 255 517 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

34 933 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

269 193 000

304 126 000

Sum Tannhelse

304 126 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

321 288 000

321 288 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 277 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

65 797 000

129 074 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

39 862 000

61

Tilskudd til kommuner

141 231 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 453 000

206 546 000

Sum Kunnskap og kompetanse

656 908 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 007 600 000

71

Psykologhjelp

305 600 000

72

Tannbehandling

2 411 600 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

998 200 000

5 723 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5 723 000 000

Legehjelp, legemdler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 162 200 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 018 300 000

12 186 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 098 200 000

71

Egenandelstak 2

1 089 500 000

6 187 700 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

380 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 996 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 161 800 000

72

Jordmorhjelp

62 000 000

73

Kiropraktorbehandling

157 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

162 000 000

6 918 800 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

23 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

485 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

215 000 000

723 000 000

Sum Legehjelp, legemdler mv.

26 016 000 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

234 000 000

234 000 000

Sum Andre helsetiltak

234 000 000

Sum departementets utgifter

197 879 926 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter

71 534 000

71 534 000

3703

Internasjonalt samarbeid

02

Diverse inntekter

2 044 000

2 044 000

3710

Vaksiner mv.

03

Vaksinesalg

96 742 000

96 742 000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

2 361 000

2 361 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

286 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

465 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

1 383 000 000

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

19 202 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

47 921 000

04

Gebyrinntekter

42 723 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

69 503 000

06

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

259 349 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

6 451 000

50

Premie fra private

17 928 000

24 379 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 435 000

2 435 000

3745

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

180 835 000

180 835 000

3746

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

15 587 000

04

Registreringsgebyr

90 302 000

05

Refusjonsgebyr

3 093 000

108 982 000

3747

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

19 369 000

04

Gebyrinntekter

8 302 000

27 671 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter

1 525 000

1 525 000

Sum Diverse inntekter

2 160 857 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

68 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

159 000 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

235 670 000

Sum Skatter og avgifter

235 670 000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

70 900 000

86

Utbytte

2 000

70 902 000

Sum Renter og utbytte mv.

70 902 000

Sum departementets inntekter

2 467 429 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 02

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 03

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 04

kap. 740 post 01 og 21

kap. 3740 post 02 og 04

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 03

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 06

kap. 741 post 01

kap. 3741 post 02 og 50

kap. 742 post 01

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 01

kap. 3710 post 03

kap. 745 post 01 og 21

kap. 3745 post 02

kap. 746 post 01

kap. 3746 post 02

kap. 747 post 01 og 21

kap. 3747 post 02 og 04

kap. 748 post 01

kap. 3748 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

260 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

9 790,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Til forsiden