Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651, 5652

Til innhaldsliste

Del 4
Særskilde tema

11 Sektorovergripande miljøpolitikk

Mangfaldige skogar

I skogbruket står mellom anna arbeidet med skogbruksplanlegging, miljøregistrering i skog (MiS-prosjektet) og Landsskogtakseringa, samt FoU knytt til skogbruk og biologisk mangfald, sentralt. Årleg blir det produsert om lag 3 mill. kubikkmeter ny daud ved i dei norske skogane. Samarbeid med miljøstyresmaktene om frivillig vern og vidareutvikling av miljøstandardar i skogbruket er to viktige tilnærmingar til å ta vare på naturmangfaldet i skogen. Norsk skogbruk er ISO 14001-sertifisert etter dei krava som blei nedfelt i Levande Skog-standarden i 2006.

I 2014 blei det avslutta og godkjent skogbruksplanar med miljøregistreringar (MiS) på om lag 4,2 mill. dekar. Det økonomisk drivverdige skogarealet er på i underkant av 70 mill. dekar. I overkant av 85 pst. av dette arealet er kartlagd med MiS-registreringar. Det er no starta opp nye skogbruksplanprosjekt i område der det er miljøregistreringar frå førre runde. Før eksisterande data blir ført vidare i nye planar, blir dei kvalitetssikra og reviderte. Det blir då vurdert om det er behov for ny kartlegging.

Med grunnlag i dette arbeidet tek skogeigarane særlege omsyn til miljøverdiane, både i registrerte livsmiljø og der miljøverdiane er meir spreidd. Det er no totalt sett til side meir enn 100 000 livsmiljø med eit samla areal på omkring 500 000-600 000 dekar. Miljøinnsatsen frå det private skogbruket sikrar god miljødokumentasjon og gode miljøomsyn i næringsverksemda og bidreg mellom anna til å redusere behovet for offentlege vernevedtak.

For å lette tilgangen til skogbruks- og miljødata, har departementet teke initiativ til å samle relevant dokumentasjon i ein årleg rapport om berekraftig skogbruk – næring og miljø. Den første rapporten kom våren 2014. Rapporten dokumenterer skogen sitt store ressurspotensial, verdien i klimasamanheng og resultata av miljøomsyn som har blitt innført dei seinaste tiåra.

Verdifulle kulturminne og kulturlandskap

Gjengroing, deling og nedbygging av kulturlandskapet er eit trugsmål mot naturmangfaldet, særleg i artsrike naturtypar som slåttemyr, slåttemark og beitelandskap. Landbruket sitt kulturlandskap og verdifulle naturverdiar skal sikrast gjennom eit aktivt landbruk, og det skal bli lagt til rette for at verkemidla i naturmangfaldlova kan verke saman med verkemidla i landbruks- og matpolitikken. Systema som er bygde opp med nasjonale og regionale miljøprogram (RMP), spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og obligatorisk miljøplan, bidreg til dette. I tillegg kjem verkemiddel knytt til Utvalde kulturlandskap i jordbruket, dei norske verdsarvområda, kulturminne, bevaring av landbruket sine genetiske ressursar m.v.

Klima- og miljøprogrammet blei innført i 2013, og er ei samanslåing av det tidlegare klimaprogrammet og ordninga informasjons- og utviklingstiltak, miljø. Klima- og miljøprogrammet omfattar klimagassutslepp, klimatilpassing og vassmiljø, samt kulturlandskap og naturmangfald, under dette genetiske ressursar.

Beiting i utmark er viktig for å vareta kulturlandskap og for mange plante-, sopp- og dyrearter. Ein større andel av tilskotta er dei seinaste åra blitt retta inn mot beiting. Dei ulike dyreslaga har ulik innverknad på naturmangfaldet, og det er difor behov for at både storfe, geit og sau er på beite. Det var registrert om lag 2,2 mill. beitedyr i utmark i 2014. Talet på storfe og tal på dyr på utmarksbeite har halde seg stabilt frå 2013 til 2014. Prinsippet om differensiert forvaltning i rovdyrforliket frå 2011 vil påverke utmarksbeite for sau i prioriterte rovdyrområde.

Jordbruket sitt kulturlandskap inneheld eit stort mangfald av kulturminne og kulturmiljø, frå gravhaugar og rydningsrøyser til bygningar, vegfar og steingjerde. Landbruket er ein viktig kulturberar gjennom vidareføring av kunnskap om tradisjonell byggeskikk, materialbruk og tradisjonell handverkskompetanse, mattradisjonar og andre kulturhistoriske verdiar. Delar av jordbruksdrifta, som til dømes pløying, grøfting og nydyrking, kan vere eit trugsmål mot kulturminne. Dette gjeld spesielt automatisk freda kulturminne, både dei som ligg over og under bakkenivå. Landbruksbygningar representerer store bruksressursar, men også vesentlege utfordringar knytt både til sikring og ein auke i bruken, det å finne gode løysingar ved endringsbehov og sikre nødvendig vedlikehald.

Eit godt samarbeid mellom kulturminnesektoren og landbrukssektoren er avgjerande for å bevare kulturminne i jordbruket. Ivaretaking av kulturminne er ei prioritering for SMIL- og RMP-midlane, og det finst eigne midlar til Utvalde kulturlandskap i jordbruket som bidreg til bevaring og bruk av kulturminne.

Genetiske ressursar

Genetiske ressursar er ein vesentleg del av det biologiske grunnlaget for matsikkerheita i verda. Landbruks- og matdepartementet bidreg til bevaring og berekraftig bruk av dei genetiske ressursane i landbruket gjennom internasjonalt og nordisk samarbeid, kontakt med næringsaktørar og tiltak for å stimulere næring, bønder og frivillige aktørar til å ta i bruk dette mangfaldet. For å sikre tilgang av funksjonelle husdyr til klimasoner og produksjonsformer som ein har i dag, og som ein kan få i framtida, er det viktig å ta vare på stor variasjon innanfor og mellom husdyrrasar. Norsk Genressurssenter og Genressursutvalget for husdyr har vurdert dei gamle husdyrrasane i Noreg. Landbruks- og matdepartementet har også ansvaret for Svalbard Globale Frøhvelv. Ved slutten av 2014 har i alt 58 institusjonar til saman deponert 849 804 frøprøver i frøhvelvet. Det var ein auke i samlinga på 5 pst. frå 2013. Meir enn 1/3 av alt mangfaldet av matplanter som i følgje FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) ligg lagra i frøsamlingar verda over er med dette sikra i Svalbard globale frøhvelv.

Jordvern

Regjeringa har lagt fram ein jordvernstrategi for Stortinget, jf. Prop. 127 S (2014–2015) Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Denne strategien inneheld ei rekkje forslag til tiltak for å styrkje jordvernet. Regjeringa vidarefører målet om å avgrense omdisponeringa av dyrka jord (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) til under 6 000 dekar per år. For 2014 viser KOSTRA-tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) at det blei omsdisponert 5 710 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk.

Talet på dekar godkjent nydyrka mark har hatt ein jamn auke i fleire år. Etter eit par år med nedgang, auka godkjent nydyrka mark til 18 572 dekar i 2014. Dette er ein auke på heile 4 015 dekar, eller 22 pst., samanlikna med fjoråret. I alt blei 878 søknader handsama i 2014. Sidan 2007 er godkjent nydyrka mark 15 588 dekar per år i snitt.

Berre 3 pst. av arealet i Noreg er jordbruksareal. Nye tal viser ein tilbakegang i totalt jordbruksareal dei siste åra. Det registrerte totalarealet var på det høgaste i 1998. I perioden 1999–2012 er det registrert ein reduksjon i totalt jordbruksareal på om lag 4 pst. Denne nedgangen kjem i stor grad både av at areal har gått ut av drift i den aktuelle perioden, og av at eit nytt kartgrunnlag gir eit meir oppdatert og meir nøyaktig areal enn tidlegare. Sidan nydyrkinga dei siste to – tre åra er større enn den varige omdisponeringa, jf. over, bidreg det til ein å dempe takten i nedgangen i auke i totalarealet. Sjå også omtale i del 3.

Aktivt friluftsliv

Landbruksareala utgjer ein stor del av arealet i landet og har store verdiar knytt til natur og kulturarv. Skogen, utmarksareala, vegane og stiane i kulturlandskapet er viktige for ferdsel, friluftsliv og grønt reiseliv. Grønt reiseliv er landbruket sitt bidrag til oppfølginga av reiselivsstrategien til regjeringa, Destinasjon Norge. Landbruks- og matdepartementet har fleire reiselivsrelaterte satsingar. Statskog SF har ein viktig rolle i å tilretteleggje for friluftsliv på statsgrunn.

Giftfritt miljø

Tidlegare utsleppsproblem frå gjødselslager og siloar er i stor grad løyst, og fosforbruken i landbruket er langt betre tilpassa plantenes opptak no enn tidlegare. Avrenning av næringsstoff frå jordbruksareala er framleis ei utfordring for vasskvaliteten i utsette vassdrag og kystområde. Mildare vintrar med kortare frostperiodar har bidrege til å auke utfordringa frå avrenning.

I tråd med målet i vassforskrifta om god økologisk tilstand, arbeider landbruksforvaltninga på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå med å følgje opp sektoransvaret, mellom anna ved å setje i verk nødvendige tiltak i landbruket. Det blir også gjort ein innsats for å kvalitetssikre kunnskapen med omsyn til effektar og kostnader av tiltak innanfor landbrukssektoren. Det er behov for å utforme eit felles system for korleis effektar av tiltaka skal dokumenterast og overvakast i vassdrag som er påverka av jordbruket. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har, på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, utarbeidd ein rapport med forslag til eit slikt system. Rapporten tek mellom anna for seg korleis dette blir gjort i nokre andre land.

Plantevern

Kjemiske plantevernmiddel kan ha uønskja effektar på helse og miljø. Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel (2010–2014) vidarefører målsetjingane om redusert bruk og risiko ved plantevernmiddel, og vektlegg mellom anna auka kunnskap om rett bruk av plantevernmiddel, alternativ til kjemiske tiltak mot skadegjerarar, ei vidareføring av eit godt godkjenningssystem for plantevernmiddel, samt eit differensiert avgiftssystem som stimulerer til val av preparat med låg risiko for helse og miljø. Ein ny handlingsplan på området er under utarbeiding

Økologisk mat

Det er eit mål at 15 pst. av matforbruket skal vere økologisk i 2020. Satsinga på dette området skjer med utgangspunkt i Landbruks- og matdepartementet sin handlingsplan Økonomisk, agronomisk – økologisk! Rettleiing og kompetanseutvikling i heile verdikjeda er viktig for å styrkje økologisk produksjon. Areal i økologisk drift utgjer om lag 4,7 pst. av det totale jordbruksarealet i Noreg, 5,1 pst. medrekna karensareal. Omsetnaden av økologiske matvarer i norsk daglegvarehandel var rekordstor i 2014. Samla for alle produktgrupper auka omsetnaden av økologiske produkt i daglegvarehandelen med 26 pst. frå 2013–2014. Totalt blei det omsett for om lag 1,74 mrd. kroner i 2014, svarande til 1,45 pst. av totalmarknaden.

Stabilt klima

Regjeringa vil nå klimamåla for landbrukssektoren; – både jordbruks- og skogsektoren, gjennom iverksetjing av tiltak som følgjer av regjeringsplattforma og klimaforliket.

Klimagassutsleppa frå jordbruket er først og fremst metan og lystgass frå husdyrhald, gjødsling og jordarbeiding. Utsleppa frå norsk jordbruk utgjorde om lag 8,7 pst. av dei samla nasjonale klimagassutsleppa i 2013 (4,7 mill. tonn CO2-ekvivalentar av totalt 53,9 mill.er tonn). Det utgjer ein auke på 0,3 pst. sidan 2012. Sidan 1990 er utsleppa frå jordbruket redusert med om lag 9 pst. Landbruket gir også positive klimabidrag, ved karbonlagring i skog og jord, som leverandør av bioenergi og gjennom å produsere trevirke til erstatning for mindre miljøvennlege materiale.

Optimal utnytting av husdyrgjødsel bidreg til å redusere klimagassutsleppa, reduserer behovet for handelsgjødsel og betrar vassmiljøet. Nasjonalt pilotprosjekt for meir miljøvennleg handtering av husdyrgjødsel har vore i gang sidan 2008. Ordninga omfattar 170 000 dekar i ei rekkje utvalde område, og har hatt positive resultat. Endra jordarbeiding er eit sentralt tiltak innanfor Regionale miljøprogram som både reduserer klimagassutsleppa og betrar vassmiljøet. Delen av jordbruksarealet med åker i stubb har gått noko ned det siste året. Auka merksemd mot soppsmitte i åkeren og meir målretta tiltak kan vere faktorar som forklarer denne utviklinga.

I dag er det nokre få gardsbaserte biogassanlegg i drift i Noreg. Dette tilsvarar bruk av om lag 1 pst. av gjødsla. Gjennom utviklingsprogrammet for klimatiltak, programma Bionær og EnergiX til Forskningsrådet og bioenergiprogrammet til Innovasjon Noreg, blir det arbeidd aktivt med å utvikle løysingar for å auke biogassproduksjonen og dermed redusere klimagassutsleppa frå norsk jordbruk.

Meir nedbør som følgje av klimaendringar vil kunne vere til skade for avlingar og føre til ein auke i erosjon. Med eit varmare og våtare klima vil dessutan nye sjukdommar og skadegjerarar etablere seg i Noreg. Desse vil kunne gjere stor skade i plantedyrking og påverke skog, kulturlandskap og naturmangfald. Eit aukande problem med sjukdom og skadegjerarar kan føre til auka bruk av plantevernmiddel som gir negative effektar på helse og miljø. Generelt ligg Noreg likevel i den delen av Europa der klimaendringane vil kunne føre med seg dei største gevinstane for landbruket. Tilpassing av landbruket til klimaendringane er avgjerande for å førebygge og begrense skadane frå både ekstremvær og gradvise endringar, samstundes som ein skal kunne oppnå ein mogleg auke i produksjonen som følgje av auka temperatur og lengre vekstsesong. Ein føresetnad for dette er at det blir teke i bruk planter og sortar som kan utnytte auka veksttid. Høgare temperatur og lengre veksttid kan også gi grunnlag for nye og meir varmekrevjande produksjonar, som til dømes meir haustsådd korn og matkornproduksjon i område der kort veksttid hindrar dette i dag. Lengda på dagen vil likevel vere ein avgrensande faktor utan bruk av kunstig lys, sjølv om ein temperaturauke opnar for ein lengre vekstsesong. Denne effekten er størst i Nord-Noreg. I område der redusert sommarnedbør ikkje gjev underskott på markvatn, vil ein lengre vekstsesong i kombinasjon med auka CO2-innhald i lufta gi grunnlag for auka tilvekst av skog.

Skog og klima

Netto CO2-opptak i norske skogar har lege på mellom 27 og 36 mill. tonn CO2-ekvivalentar årleg dei siste åra. Det høge talet har samanheng med at avverkinga i norske skogar har vore nokså stabil kring 10 mill. kubikkmeter, mens tilveksten har har auka år for år. Dei siste åra har avverkinga vore på rundt 40 pst. av tilveksten. Målet om inntil 14 TWh auke i bruken av bioenergi innan 2020 ligg fast, og virke frå skogen er det viktigaste råstoffet for bioenergi. Auka avverking vil mellom anna krevje meir hogst av lauv og furu i område med lågare økonomisk avkastingsevne. Mykje av skogen som kan avverkast i dei næraste 40-50 åra ligg i område med manglande vegdekning og vanskelege driftsforhold. Eit lønsamt skogbruk og satsing på bioenergi er avhengig av god infrastruktur tilpassa moderne driftsutstyr.

Miljø og samfunnsansvar i offentlege anskaffingar

Landbruks- og matdepartementet har i samsvar med handlingsplanen for miljø og samfunnsansvar i offentlege anskaffingar, innført eit miljøleiingssystem i departementet med sikte på å få ei EMAS-registrering. EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er EU sin frivillige fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon. Ordninga starta i 1993 og er eit tilbod til føretak og statlege, fylkeskommunale og kommunale etatar som ønskjer å programfeste mål for å ivareta miljøet i produksjon og tenesteyting. Gjennom EØS-avtalen kan også norske verksemder delta. Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) leiar eit arbeid med å få til ei felles registrering/sertifisering for alle departementa. Hovudutfordringane for departementet er knytt til anskaffingar av varer og tenester, transport og forbruk av energi og papir. Til hjelp i dette arbeidet er det utarbeidd ei miljøhandbok og ein mål- og handlingsplan. Tiltaka i handlingsplanen er implementert. DSS har sendt inn ein felles søknad om sertifisering som er venta å vere på plass i løpet av hausten 2015.

12 Likestilling

Meld. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål, legg vekt på at næringslivet er avhengig av nyskaping og at mangfaldet av ressursar blir utnytta. Det er eit uttrykt mål i landbrukspolitikken at kvinner og menn skal ha dei same moglegheitene til å drive næringsverksemd innanfor landbruk og i landbruksbaserte næringar. Kvinner kan tilføre nye idear og trekkje inn andre verdiar i drifta, som bidreg til næringsutvikling, nyskaping og eit løft for økonomien. Kvinner har i fleire år blitt prioriterte ved tildeling av midlar til bygdeutvikling. Landbruks- og matdepartementet har bede Innovasjon Noreg arbeide vidare for å auke delen kvinner i styrer og leiing for verksemder som tek imot støtte. Dei rapporterer på resultatmål og resultatindikatorar som vedkjem kvinner og kvinneretta tiltak. Kvinneretta tiltak er definert som tiltak som primært har kvinner som målgruppe, gir sysselsetting hovudsakleg for kvinner eller har kvinnelege søkarar. Det har vore ei positiv utvikling i delen etablerartilskott og midlar til bygdeutvikling som går til kvinner dei seinare åra. Det har vore særleg merksemd på vekst innan landbruksbaserte næringar utanom det tradisjonelle landbruket og moglegheiter for næringsutvikling innan til dømes reiseliv, lokalmat og foredling, Inn på tunet, jakt og fiske m.m. Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping blei mellom anna auka til 98 mill. kroner for 2015.

For ordningane etablererstipend, føretaksutvikling og investering i såkalla landbruksbaserte næringar utanom tradisjonelt landbruk, var det forventa ein sysselsettingseffekt på 641 nye årsverk i 2014 (2013: 604). Kvinnedelen av desse årsverka er redusert frå 50 pst. i 2014 mot 65 pst. i 2013. Ei forklaring på lågare kvinnedel er i følgje Innovasjon Norge at det i større grad no er reelle søkarar som blir registrert. For ein del ordningar kan kvinner oppnå høgare støtteutmåling enn menn, og ved at det no er reelle søkarar og ikkje ektefelle som registreres, så innverkar dette både på delen midlar som går til kvinner og sysselsetjing for kvinner. Ein stor del av bygdeutviklingsmidlane som blir brukte på investeringar innan tradisjonelt landbruk, bidreg til å effektivisere den tradisjonelle landbruksdrifta.

Dei siste åra har talet på kvinnelege eigarar auka svakt, og i 2013 eigde kvinner i underkant av 26 pst. av alle landbrukseigendommane. Nær 68 pst. av eigedommane har mannleg eigar, mens i underkant av 7 pst. har upersonleg eigar. I statistikken skil ein mellom landbrukseigedommar og jordbruksverksemder. Statistikken for jordbruksverksemdene i 2013 viser 41 300 verksemder med personleg brukar. Om lag 15 pst. av desse var kvinner. I 1999 var 12,9 pst. av dei personlege brukarane kvinner. I 2013 blei 2 400 verksemder, eller 5,5 pst. av totalen, drivne av upersonlege brukarar, mot berre 1,1 pst. i 1999.

Delen av tal på tilsegn frå fylkesvise bygdeutviklingsmidlar til kvinneretta tiltak innan tradisjonelt jord- og hagebruk var i 2014 på 39 pst. (2013: 42 pst.), og delen av løyvd tilskott til kvinner var 41 pst. (2013: 44 pst.), altså ein nedgang. Delen av tilsegn til kvinner innanfor utviklingstiltak/landbruksbasert næringsutvikling var i 2014 på 67 pst. (2013: 71 pst.), og delen av løyvd beløp til kvinner var 67 pst. (2013: 69 pst.). Delen har gått noko ned frå 2013, men ligg framleis høgt. I 2014 gjekk 78 pst. av i alt 112 etablererstipend frå bygdeutviklingsmidlane til kvinner (79 pst. i 2013).

Departementet har støtta Noregs Bonde- og småbrukarlag sitt prosjekt Kvinner, demokrati og deltaking (2012–2014) over sentrale bygdeutviklingsmidlar. Målet med prosjektet var å auke delen kvinner i landbruket gjennom auka medvit om kvinnelege bønder både blant menn og kvinner i næringa. Prosjektet peika på sikker inntektsutvikling, betre ordningar for fødselspermisjon og avløysing, og særskilde tiltak for etterutdanning og kompetanseheving, som naudsynt for å rekruttere og behalde kvinner i landbruket. Nettverk og profilering av kvinnelege førebilete er også viktig.

Velferdsordningane for jordbruket som blir finansierte over jordbruksavtalen legg mellom anna til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie og få ordna fritid. Det blir også gitt tilskott til avløysing når brukaren, pga. sjukdom, fødsel eller andre særlege grunner, ikkje kan ta del i arbeidet på bruket. Tilskott til landbruksvikarordninga skal sikre at produsentane over heile landet skal ha tilgang på arbeidshjelp ved akutt sjukdom eller andre krisesituasjonar.

Landbruks- og matdepartementet har sett ned eit utval som skal sjå på rekrutteringsutfordringane i landbruket. I mandatet til arbeidsgruppa er det også synleggjort at utfordringa med at langt færre kvinner enn menn overtek gardsbruk skal inngå i drøftinga. Arbeidsgruppa leverer sin rapport innan utgangen av 2015.

Prosjektet Velg landbruk blei avslutta i april 2014. Prosjektet skulle styrkje rekrutteringa til landbruksutdanning på alle nivå. Dette har mellom anna skjedd ved å betre landbrukets omdøme ved å delta på utdanningsmesser og gjennom å utvikle rekrutteringsverktøy for å profilere landbruk som yrkesveg. Målgruppa har vore elevar og rådgivarar i ungdomsskulen, foreldra til elevar som skal velje utdanningsløp og vaksne som søkjer landbruksutdanning. Innsøkinga til naturbruksutdanning på vidaregåande nivå og til høgare utdanning i landbruksfag viser ein positiv tendens i 2015, men søkinga er framleis for låg.

Fylkeskommunane er tildelt 20 mill. kroner over jordbruksavtalen til arbeid med rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Ordninga skal tilpassast regionale utfordringar på området innan både tradisjonelt landbruk og bygdenæringar. I 2014 er tilskottsmidlane i hovudsak nytta til kompetansehevande kurs og tiltak av kortare varigheit, men også til tiltak for å auke rekrutteringa til næringa og til vidaregåande opplæring og vaksenopplæring innanfor landbruksfag. Fylkeskommunane rapporterer at fleire av desse tiltaka og har som mål å rekruttere fleire kvinner inn i landbruksnæringa. Det har vore samarbeid over fylkesgrenser i fleire prosjekt.

Arbeid med likestilling i reindrift i Noreg krev ein samla innsats frå fleire aktørar, både frå det offentlege, næringa sjølv og organisasjonar. I 2012 var det 65 kvinner som var innehavar av sin eigen siidaandel, noko som utgjer 12 pst. av totalt 538 siidaandelar. For driftsåret 2013/2014 har Landbruksdirektoratet opplyst at 62 siidaandelar har kvinneleg innehavar av totalt 532 siidaandelar. Dette utgjer om lag 12 pst., det same som i 2012. Totalt blir 153 årsverk utført av kvinner i reindrifta. Tilsvarande tal det føregåande driftsåret var 157 årsverk. Av meldingar om reindrift går det fram at kvinner eig 25 pst. av det totale reintalet i Norge. Avtalepartane er samde om å nytte dei ulike verkemidla som finst for å fremje likestilling i reindrifta. Arbeidet har som mål å oppnå likestilling i eit langsiktig perspektiv, og det er viktig at ein arbeider kontinuerleg med målretta tiltak. Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) og staten ved Landbruks- og matdepartementet er samde om at det ikkje lenger skal øyremerkast midlar til kvinneretta tiltak, men dette inneber ikkje noko avvikling av dei kvinneretta tiltaka og hindrar følgeleg ikkje reindriftskvinner å søkje Reindrifta sitt utviklingsfond (RUF) om prosjektmidlar, eller at NRL som organisasjon søkjer om midlar til utviklingsprosjekt. NRL har også utarbeidd ein strategi for likestilling i reindrifta med konkrete oppfølgingspunkt.

Likestilling og mangfald i Landbruks- og matdepartementet

Likestillingslova, diskrimineringslova, diskriminerings- og tilgjengelegheitslova og arbeidsmiljølova inneheld krav til offentlege styringsmakter og verksemder om å gjere greie for likestilling i verksemda.

Rapporteringa skjer i tråd med rettleiaren til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for likestillingsutgreiinga til verksemdene etter aktivitets- og rapporteringsplikta.

Landbruks- og matdepartementet har ei relativt jamn kjønnsfordeling mellom dei tilsette. Kvinnene utgjer 60,5 pst. av arbeidsstokken. Kvinnene utgjer eit fleirtal av dei tilsette i sakshandsamargruppa, mens det er like mange kvinnelege og mannlege leiarar. Departementet har over lang tid hatt stor merksemd på kjønnsmessig balanse i dei ulike leiargruppene og i dei ulike stillingskategoriane. For omtale av dei underliggjande verksemdene, sjå dei respektive årsrapportane.

Det er ikkje avdekt barrierar mot likestilling i verksemdene, anten det gjeld kjønn, nedsett funksjonsevne, annan etnisitet eller religion.

Rekruttering

I stillingsannonsane til Landbruks- og matdepartementet blir departementet sitt ønskje om mangfald reflektert. Kvalifiserte søkjarar med innvandrarbakgrunn og kvalifiserte søkjarar som synleggjer at dei har nedsett funksjonsevne blir kalla inn til intervju.

Løns- og arbeidsforhold

I tillegg til å ha merksemd på god kjønnsbalanse innanfor stillingsgruppene, har departementet merksemd på lønsskilnader innanfor dei enkelte gruppene. I fleire grupper ligg kvinner over menn lønsmessig.

Departementet har reglar og praksis som sikrar at ein ikkje får utilsikta skilnadshandsaming ved fordeling av arbeidsoppgåver, avansement og løn. Fleksible arbeidstidsordningar og ulike ordningar for arbeid heimanfrå skal leggje til rette for fleksibilitet i ulike livsfasar for tilsette av begge kjønn ved behov.

Utvikling

Landbruks- og matdepartementet har ein open rekrutterings- og avansementpolitikk prega av formell orden, medverknad frå dei tilsette og likehandsaming. I 2011 fastla departementet eit nytt verdigrunnlag. Mellom anna med utgangspunkt i dette blei det i 2013 utarbeidd ein ny kompetansestrategi for departementet. I 2014 blei det gitt 4 kompetansestipend, av desse gjekk 2 til kvinner. Totalt fekk kvinner 58,5 pst. av det totale stønadsbeløpet.

Avtale om Inkluderande arbeidsliv

Det er inngått ny sentral IA-avtale. Departementet fekk på plass ny lokal IA-avtale 4.12.2014.

Oversikter over kjønnsbalanse og lønsfordeling

Tabellane under er basert på tal frå Statens sentrale tenestemannsregister pr 01.10.2014 og frå sjukefråværsstatistikk for 4. kvartal 2014.

Landbruks- og matdepartementet

Tabell 12.1 Stillingar og løn etter kjønn i Landbruks- og matdepartementet, 2012–2014

Kjønnsbalanse

Løn, kvinner i % av menn

M %

K %

Total

Totalt i verksemda

2012

40.6

59.4

160

89.4

2013

39.2

60.8

158

88.4

2014

39.4

60.5

148

91,0

Toppleiing1

2012

57.2

42.8

7

90.0

2013

57.2

42.8

7

98.3

2014

57.2

42.8

7

97.7

Mellomleiing2

2012

50.0

50.0

26

96.8

2013

48.0

52.0

25

103.2

2014

42.9

57.1

21

100.4

Kategori 13

2012

42.3

57.7

78

72.4

2013

43.0

57.0

79

90.9

2014

45.1

54.9

82

89,9

Kategori 24

2012

38.9

61.1

36

95.3

2013

31.4

68.6

35

98.2

2014

26.7

73.3

30

100,1

Kategori 35

2012

7.7

92.3

13

105.7

2013

8.3

91.7

12

102.1

2014

12.5

87.5

8

102,5

1 Departementsråd, ekspedisjonssjef, kommunikasjonssjef

2 Avdelingsdirektør, underdirektør, arkivleiar

3 Prosjektleiar, spesialrådgivar, fagdirektør, seniorrådgivar

4 Rådgivar, førstekonsulent

5 Seniorkonsulent, konsulent

Tabell 12.2 Deltid, midlertidig tilsetjing, foreldrepermisjon og legemeld sjukefråvær etter kjønn i Landbruks- og matdepartementet, 2012–2014

Deltid

Mellombels tilsetting

Foreldrepermisjon

Legemeldt sjukefråvær

M %

K %

M %

K %

M %

K %

M %

K %

2012

3.0

9.5

3.1

6.3

1.5

2.1

1.9

6.0

2013

8.5

12.9

3.4

8.6

3.2

7.3

2.0

5.3

2014

2.1

8.4

2.1

2.1

0

3.5

4,3

5,2

13 Omtale av tilsetjingsvilkår for leiarar i heileigde statlege verksemder, 2014

Statskog SF

Utgifter til:

Kroner

Løn, adm. dir.

1 862 000

Pensjonsutgifter

158 000

Anna godtgjersle

177 000

Staur gård AS

Utgifter til:

Kroner

Løn, adm. dir.

881 338

Pensjonsutgifter

178 584

Anna godtgjersle

30 700

14 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder)

Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for i budsjettproposisjonen. Dette gjeld følgjande verksemder:

  • Veterinærinstituttet

  • Bioforsk

  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF)

  • Norsk institutt for skog og landskap

Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking og Norsk institutt for skog og landskap blei frå 1.7.2015 slått saman til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). For samanlikningas skuld, tek tabellane likevel utgangspunkt i heilårseffekt for 2015 også for desse institutta.

Hensikta med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår, samt rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd går fram av kap. 1137 post 51.

Kort beskriving av tabellmaterialet

Tabell 1 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise verksemdas brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell 2 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med tabell 2 er å gi ein oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Tabell 3 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over verksemdas kontantbehaldning per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til: Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetninga av overføringane.

Det kan vere gjort omklassifiseringar mellom regnskapsliner samanlikna med det som er presentert i tidlegare års fagproposisjonar, fordi nokre av forvaltningsorgana med særskilte fullmakter i løpet av 2011 har gått over til å føre rekneskapa etter dei statlige regnskapsstandardane (SRS).

Veterinærinstituttet

Tabell 14.1 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

224 877

226 385

248 058

219 787

Varer og tenester

152 796

136 282

100 247

91 647

Sum driftsutgifter

377 673

362 667

348 305

311 434

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum investeringsutgifter

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

377 673

362 667

348 305

311 434

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

212 583

193 579

163 728

185 832

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

8 231

7 264

6 993

0

Andre driftsinntekter

3 775

7 696

12 092

0

Sum driftsinntekter

224 589

208 539

182 813

185 832

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

152 417

155 478

180 462

165 946

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsinntekter

152 417

155 478

180 462

165 946

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

-116

0

23

0

Sum finansielle inntekter

-116

0

23

0

Sum inntekter

376 890

364 017

363 298

351 778

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

-783

1 350

14 993

40 344

Tabell 14.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

89 802

91 522

110 638

91 447

Løyvingar frå andre departement

42 890

43 600

48 342

53 400

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

19 725

20 355

21 483

21 100

Sum løyvingar

152 417

155 477

180 463

165 947

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

11 231

14 143

2 924

3 710

Sum bidrag

11 231

14 143

2 924

3 710

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

96 361

90 257

83 787

84 692

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter1

116 881

104 140

96 125

97 429

Sum oppdragsinntekter mv.

213 242

194 397

179 912

182 121

Sum inntekter

376 890

364 017

363 299

351 778

1 «Andre inntekter» inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

Tabell 14.3 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetningar i perioden 2013–2014

Rekneskapspost

Rekneskap (i 1 000 kr)

Endring

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

77 012

28 370

43 367

14 997

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

8

8

4

-4

Sum kontantar og kontantekvivalentar

77 020

28 378

43 371

14 993

Avsetningar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

19 649

23 050

21 419

-1 631

Skattetrekk og offentlege avgifter

16 851

15 957

15 603

-354

Gjeld til leverandørar

1 047

-35 916

-16 978

18 938

Gjeld til oppdragsgjevarar

24 279

7 368

19 042

11 674

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

1 251

-356

522

878

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

63 077

10 103

39 608

29 505

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

2 040

2 040

2 040

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

4 478

7 154

46

-7 108

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

6 518

9 194

2 086

-7 108

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

408

408

0

-408

Fri verksemdskapital

2 566

4 012

-14 016

-18 028

Sum andre avsetningar

2 974

4 420

-14 016

-18 436

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

1

0

0

Anna langsiktig gjeld

4 451

4 661

15 693

11 032

Sum langsiktig gjeld

4 452

4 661

15 693

11 032

Sum nettogjeld og forpliktingar

77 021

28 378

43 371

14 993

Bioforsk

Tabell 14.4 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

267 999

291 195

289 389

290 000

Varer og tenester

205 544

213 699

170 579

167 832

Sum driftsutgifter

473 543

504 894

459 968

457 832

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

10 390

9 357

10 670

6 000

Sum investeringsutgifter

10 390

9 357

10 670

6 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

Andre finansielle utgifter

148

21

427

0

Sum finansielle utgifter

148

21

427

0

Sum utgifter

484 081

514 272

471 065

463 832

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

279 060

271 777

272 880

288 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

6 177

6 683

6 981

1 909

Andre driftsinntekter

17 992

17 668

18 231

16 259

Sum driftsinntekter

303 229

296 128

298 092

306 168

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

173 285

162 235

159 579

157 000

Andre innbetalingar

6 028

0

0

Sum overføringsinntekter

179 313

162 235

159 579

157 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

104

108

131

100

Sum finansielle inntekter

104

108

131

100

Sum inntekter

482 646

458 471

457 802

463 268

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

-1 435

-55 801

-13 263

-564

Tabell 14.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

79 786

77 070

78 770

80 885

Løyvingar frå andre departement

840

840

840

840

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

144 865

151 158

145 575

167 518

Sum løyvingar

225 491

229 068

225 185

249 243

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

22 252

27 929

26 656

25 000

Sum bidrag

22 252

27 929

26 656

25 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

76 000

53 515

72 083

57 912

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

24 177

24 100

20 028

25 000

Oppdrag frå private

120 945

99 344

97 461

87 569

Andre inntekter1

13 781

24 515

16 389

18 544

Sum oppdragsinntekter mv.

234 903

201 474

205 961

189 025

Sum inntekter

482 646

458 471

457 802

463 268

1 Andre inntekter inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

Tabell 14.6 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetningar i perioden 2013–2014

Rekneskapspost

Rekneskap (i 1 000 kr)

Endring

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

99 028

51 926

38 801

-13 125

Behaldning på andre bankkonti

10 378

1 691

1 548

-143

Andre kontantbehaldningar

15

4

8

4

Sum kontantar og kontantekvivalentar

109 421

53 620

40 357

-13 263

Avsetningar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

22 383

23 453

22 915

-538

Skattetrekk og offentlege avgifter

19 396

16 907

18 735

1 828

Gjeld til leverandørar

-12 430

-33 604

-37 194

-3 590

Gjeld til oppdragsgjevarar

4 667

-6 327

-6 563

-236

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

24 834

18 053

14 022

-4 031

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

58 850

18 482

11 915

-6 567

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

12 689

9 840

8 422

-1 418

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

8 464

2 376

1 220

-1 156

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1146

396

1581

1 185

Andre avsetningar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

535

496

486

-10

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

15 495

10 498

2 761

-7 737

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

38 329

23 606

14 470

-9 136

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

12 242

11 532

13 193

1 661

Sum andre avsetningar

12 242

11 532

13 193

1 661

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

779

779

Sum langsiktig gjeld

0

0

779

779

Sum nettogjeld og forpliktingar

109 421

53 620

40 357

-13 263

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF)

Tabell 14.7 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

43 164

45 710

46 388

48 416

Varer og tenester

10 892

16 179

11 614

12 675

Sum driftsutgifter

54 056

61 889

58 002

61 091

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

143

304

0

0

Sum investeringsutgifter

143

304

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

54 199

62 193

58 002

61 091

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

21 458

29 268

20 822

24 407

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

835

1 470

878

0

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

22 293

30 738

21 700

24 407

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

34 984

36 141

36 832

36 731

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsinntekter

34 984

36 141

36 832

36 731

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

57 277

66 879

58 532

61 138

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

-3 221

4 686

-530

-47

Tabell 14.8 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

23 142

24 031

25 715

25 431

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

11 842

12 110

11 338

11 300

Sum løyvingar

34 984

36 141

37 053

36 731

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

15 658

20 000

15 208

24 107

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

1 700

2 000

1 500

0

Oppdrag frå private

3 800

6 500

3 500

300

Andre inntekter1

1 135

2 238

1 271

0

Sum oppdragsinntekter mv.

22 293

30 738

21 479

24 407

Sum inntekter

57 277

66 879

58 532

61 138

1 «Andre inntekter» inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

Tabell 14.9 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetningar i perioden 2013–2014

Rekneskapspost

Rekneskap (i 1 000 kr)

Endring

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

19 990

24 677

25 207

-530

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

19 990

24 677

25 207

-530

Avsetningar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

0

Feriepengar mv.

5 098

4 822

3 734

1 088

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 372

3 398

2 110

1 288

Gjeld til leverandørar

2 426

221

497

-276

Gjeld til oppdragsgjevarar

-918

-1 412

6 007

-7 419

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

-6 590

1 649

-2 849

4 498

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

3 388

8 678

9 499

-821

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

0

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

Andre avsetningar

0

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

11 669

11 796

-127

Fri verksemdskapital

15 823

3 383

3 396

-13

Sum andre avsetningar

15 823

15 052

15 192

-140

Langsiktig gjeld (netto)

0

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

451

304

147

Anna langsiktig gjeld

778

495

212

283

Sum langsiktig gjeld

778

946

516

430

Sum nettogjeld og forpliktingar

19 989

24 677

25 207

-531

Norsk institutt for skog og landskap

Tabell 14.10 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

144 745

153 277

153 557

160 564

Varer og tenester

54 489

51 322

50 890

58 036

Sum driftsutgifter

199 234

204 599

204 447

218 600

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

9 347

2 827

2 826

4 500

Sum investeringsutgifter

9 347

2 827

2 826

4 500

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

7 520

2 079

1 613

2 000

Andre utbetalingar

5 806

13 341

17 108

0

Sum overføringsutgifter

13 326

15 420

18 721

2 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

221 907

222 846

225 994

225 100

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

10 265

7 893

11 269

12 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

3 244

3 877

3 745

3 800

Andre driftsinntekter

621

1 430

3 659

0

Sum driftsinntekter

14 130

13 200

18 673

15 800

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

252

0

154

0

Sum investeringsinntekter

252

0

154

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

200 939

201 390

205 291

205 000

Andre innbetalingar

11 267

14 988

14 961

15 000

Sum overføringsinntekter

212 205

216 378

220 252

220 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

226 587

229 578

239 079

235 800

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

4 680

6 732

13 085

10 700

Tabell 14.11 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

113 914

120 990

125 724

120 500

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

24 576

22 741

15 915

20 000

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

62 449

57 659

63 652

58 000

Sum løyvingar

200 939

201 390

205 291

198 500

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

2 487

148

386

500

Bidrag frå private

5 012

8 322

6 801

7 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

3 768

6 518

7 774

7 000

Sum bidrag

11 267

14 988

14 961

14 500

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

6 800

6 288

9 320

15 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

683

0

0

0

Oppdrag frå private

1 320

694

1 949

3 000

Andre inntekter1

5 579

6 218

7 558

4 800

Sum oppdragsinntekter mv.

14 382

13 200

18 827

22 800

Sum inntekter

226 588

229 578

239 079

235 800

1 Andre inntekter inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

Tabell 14.12 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetningar i perioden 2013–2014

Rekneskapspost

Rekneskap (i 1 000 kr)

Endring

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

93 374

100 965

113 205

12 240

Behaldning på andre bankkonti

0

-863

-10

853

Andre kontantbehaldningar

4

8

0

-8

Sum kontantar og kontantekvivalentar

93 378

100 110

113 195

13 085

Avsetningar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår 1

Feriepengar mv.

11 768

12 436

12 535

99

Skattetrekk og offentlege avgifter

10 948

10 945

12 578

1 633

Gjeld til leverandørar

9 243

9 055

9 308

253

Gjeld til oppdragsgjevarar

0

0

0

0

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

1 248

6 693

5 497

-1 196

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

33 207

39 129

39 918

789

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

7 019

4 219

8 584

4 365

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

21 477

46 866

-46 866

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10637

42 907

42 907

Andre avsetningar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

18 226

13 499

19 998

6 499

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansiert av -løyvingar frå andre departement

5 865

190

25

-165

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

63 224

64 775

71 514

6 739

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

2 356

1 539

4 542

3 003

Fri verksemdskapital

-5 409

-5 333

-2 779

2 554

Sum andre avsetningar

-3 053

-3 794

1 763

5 557

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum nettogjeld og forpliktingar

93 378

100 110

113 195

13 085

Til toppen
Til forsida av dokumentet