Prop. 10 LS (2018–2019)

Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i åndsverkloven som gjennomfører forordning (EU) 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (portabilitetsforordningen). Forordningen gir regler for å sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. Forbrukere som abonnerer på betalingstjenester som Viaplay, HBO Nordic og TV 2 Sumo mv. skal altså, når de for eksempel i forbindelse med forretningsreiser eller ferier oppholder seg i et annet EØS-land, få tilgang til det samme innholdet som de har i hjemlandet. I proposisjonen foreslås det også at Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme portabilitetsforordningen i EØS-avtalen. Departementet foreslår for øvrig enkelte lovtekniske endringer i åndsverkloven og andre lover.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget