Proposisjonar til Stortinget

Prop. 104 S (2022–2023)

Pensjonar frå statskassa

I proposisjonen legg departementet frem forslag til vedtak om pensjonar frå statskassa. Pensjon frå statskassa er ei særordning som gjev Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Pensjonen byggjer ikke på rettskrav, og blir gjerne omtala som gåvepensjon (billighetspensjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget