Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet fremmer med dette forslag til endring av § 13 b i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) kapittel III og med anmodning om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021 om å innlemme i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø) Europaparlaments- og rådsforordningen (EU) nr. 2018/956 og EØS-komiteens beslutning nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om å innlemme i EØS-avtalen Europaparlaments- og rådsforordningen (EU) nr. 2019/1242. Begge forordningene gjelder utslipp av CO2.

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutninger i norsk rett vil kreve lovendring. For å kunne ta de materielle reglene i Europaparlaments- og rådsforordningene (EU) nr. 2018/956 og (EU) nr. 2019/1242 inn i forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av personbiler og lette varebiler, legges det opp til endring av § 13 b i vegtrafikkloven kapittel III, som vil gi nødvendig forskriftshjemmel.

Forordning (EU) nr. 2018/956 gir Kommisjonen myndighet etter artikkel 9 til å ilegge bilprodusenter administrative overtredelsesgebyr hvis rapporterte data avviker fra data som kommer frem iht. forordning (EF) nr. 595/2009 og avviket skyldes en bevisst handling eller en forsømmelse. Gebyr kan også ilegges hvis tidsfristen den 28. februar iht. artikkel 5, ikke overholdes. Forordning (EU) nr. 2019/1242 gir Kommisjonen myndighet til å ilegge og innkreve overtredelsesgebyr overfor kjøretøyprodusenter som overskrider forordningens utslippsgrenser for gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp.

I henhold til EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av forordningene er myndigheten til å ilegge og innkreve overtredelsesgebyr for EØS/EFTA-statene lagt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). EØS-komiteens beslutninger innebærer altså overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og anses for å være en sak av særlig stor viktighet. Stortingets samtykke til godkjennelse av beslutningene er derfor nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Uoffisielle norske oversettelser av EØS-komitébeslutningene og av forordningene følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til forsiden