Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(uoffisiell oversettelse)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg II og XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45zzk (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009) skal nytt strekpunkt lyde:

 • «– 32019 R 1242: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 (EUT L 198 av 25.7.2019, s. 202).»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 21az (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32019 R 1242: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 (EUT L 198 av 25.7.2019, s. 202).»

 • 2. Etter nr. 21az (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 tilføyes følgende:

  • «21aza. 32019 R 1242: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF (EUT L 198 av 25.7.2019, s. 202).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

   • a) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene ‘eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan i tett samarbeid med Kommisjonen,’ tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’ i artikkel 4, artikkel 5 nr. 1, artikkel 6 og artikkel 9 nr. 2.

   • b) I artikkel 8 nr. 1 skal nye ledd lyde:

    ‘Dersom produsenten er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret.

    Overtredelsesgebyrenes beløp skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer av nye tunge kjøretøyer i henholdsvis EU eller EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye tunge kjøretøyer registrert innen EØS.’

   • c) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    ‘EFTA-statene skal fastsette fordelingen av overtredelsesgebyrene for produsenter etablert i EFTA-statene’

   • d) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

Artikkel 3

Teksten til forordning (EU) 2019/1242 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 2021 forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 20212 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 10. desember 2021.

For EØS-komiteen

Rolf Einar Fife

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 198 av 25.7.2019, s. 202.

2.

Ennå ikke kunngjort.

Til forsiden