Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Samferdselsdepartementet har lagt frem Prop 106 LS med forslag til endring av vegtrafikkloven § 13 b og anmodning om samtykke til å innlemme i EØS-avtalen to forordninger, (EU) 2018/956 og (EU) nr. 2019/1242, som gjelder utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy. Det overordnete formålet med forordningene er å redusere utslippet av CO2 fra tunge kjøretøy. Utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy har tidligere ikke har vært regulert ved konkrete utslippsmål. Tunge kjøretøy står for om lag en fjerdedel av utslippene fra veisektoren i Norge. Teknologiutvikling for tunge kjøretøy har vært langt svakere enn for perosnbiler og mindre varebiler. Den foreslåtte reguleringen fra EU forventes å bidra til raskere teknologiutvikling og dermed bidra til å nå de norske klimaforpliktel¬sene mot EU og FN.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget