Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

A Forslag
til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy)

I

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal § 13 b lyde:

§ 13 b Krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av personbiler, varebiler og tunge kjøretøy

For å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen kan departementet i forskrift fastsette regler om utslippskrav mv. for produsenter av kjøretøy i gruppe M, N og O, herunder regler om:

  • a. krav til utslipp av CO2,

  • b. overtredelsesgebyr,

  • c. overvåkning,

  • d. rapportering,

  • e. innovative teknologier, herunder godkjenning.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Til forsiden