Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(uoffisiell oversettelse)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/888 av 13. mars 2019 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om nye tunge kjøretøyer som skal overvåkes og rapporteres av medlemsstatene og produsentene skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21ay (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011), tilføyes følgende:

 • «21az. 32018 R 0956: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer (EUT L 173 av 9.7.2018, s. 1), endret ved:

  • 32019 R 0888: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/888 av 13. mars 2019 (EUT L 142 av 29.5.2019, s. 43).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

   • a) I artikkel 4 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘1. januar 2019’ erstattes med ordene ‘1. juli i året etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021’.

   • b) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 4 nr. 1 andre ledd lyde:

    ‘Innen 30. september hvert år fra året etter året nevnt i første ledd i dette nummer skal vedkommende myndigheter i EFTA-statene rapportere disse dataene til Kommisjonen i samsvar med rapporteringsprosedyrene fastsatt i vedlegg II. EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkingsorgan, per e-post til adressen som er fastsatt i henhold til punkt 1.1 i vedlegg II, når data oversendes til Kommisjonen.’

   • c) I artikkel 4 nr. 2 tilføyes følgende:

    ‘Når det gjelder Liechtenstein, er vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og rapportering av data i samsvar med denne forordning det nasjonale vegkontoret (Amt für Strassenverkehr).’

   • d) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 5 nr. 1 andre ledd lyde:

    ‘Innen 30. september hvert år fra de startårene som er fastsatt i vedlegg I del B nr. 1, skal produsenter av tunge kjøretøyer som er etablert i en EFTA-stat, rapportere disse dataene for hvert nytt tungt kjøretøy med en simuleringsdato som hører inn under det foregående kalenderåret, til Kommisjonen i samsvar med rapporteringsprosedyren fastsatt i vedlegg II. Kontaktpunktet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan, per e-post til adressen som er fastsatt i henhold til punkt 1.1 i vedlegg II, når data oversendes til Kommisjonen.’

   • e) Dataene som EFTA-statene og produsenter etablert i EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale registeret nevnt i artikkel 6. EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang de relevante delene av det sentrale registeret.

   • f) I artikkel 8 nr. 1 skal ordene ‘og, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ‘Kommisjonen’.

   • g) Artikkel 8 nr. 2 skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som følger: ‘EFTAs overvåkingsorgan skal, i tett samarbeid med Kommisjonen, utføre en egen kontroll av kvaliteten på dataene som rapporteres i henhold til artikkel 4 og 5.’

   • h) I artikkel 9 nr. 1, når det gjelder produsenter etablert i en EFTA-stat, skal ordet ‘Kommisjonen’ erstattes med ordene ‘EFTAs overvåkingsorgan’. EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett med Kommisjonen når det vurderer om overtredelsesgebyrer skal ilegges produsenter etablert i en EFTA-stat.

   • i) I artikkel 9 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    ‘Når det gjelder overtredelsesgebyrer som ilegges produsenter etablert i EFTA-statene, skal EFTA-statene bestemme fordelingen av overtredelsesgebyrenes beløp.’

   • j) I vedlegg I del B, når det gjelder produsenter etablert i EFTA-statene, skal startåret for overvåking av data være året etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021, og startåret for rapportering av data skal være det påfølgende år.

   • k) Ved anvendelse av nr. 1.1 i vedlegg II skal EFTAs overvåkingsorgan fastsette en e-postadresse for underretninger i henhold til denne forordning.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2018/956 og delegert forordning (EU) 2019/888 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 10. desember 2021

For EØS-komiteen

Rolf Einar Fife

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 173 av 9.7.2018, s. 1.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden