Prop. 106 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringskravet i forordning (EU) nr. 2018/956 innebærer at Vegdirektoratet må hente ut tall fra det sentrale motorvognregisteret. Disse tallene må bearbeides noe før de oversendes.

Siden krav om rapportering ble obligatorisk i EU, har Vegdirektoratet gjennomført tilsvarende rapportering til Kommisjonen via EUs miljøbyrå (European Environment Agency (EEA)).

Forordningene vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Norge. Rapporteringen anslås å kreve to til tre dagsverk i Statens vegvesen per år. Utgiftene vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for Statens Vegvesen.

Norge har i dag ingen produsenter av tunge kjøretøy som omfattes av forordning (EU) nr. 2018/956 om rapportering eller forordning (EU) nr. 2019/1242 om krav til CO2 utslipp.

Til forsiden