Prop. 120 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2010 oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede ulike spørsmål knyttet til straff og smittsomme sykdommer. Utvalget avga sin utredning NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer til helse- og omsorgsministeren 19. oktober 2012.

Proposisjonen følger opp de straffe- og straffeprosessuelle spørsmålene i utredningen. Et særskilt tema i utredningen knyttet til assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer ble fulgt opp i Prop. 95 L (2012–2013).

Hovedspørsmålet i utredningen er om det er hensiktsmessig å bruke straffeloven for å rettsforfølge smittefarlig atferd, og i så fall hva slags atferd som bør kunne strafforfølges. Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget lå særlig i den kritikk som har vært rettet mot straffeloven §§ 237 og 238 og straffeloven 1902 § 155. Reglene har blant annet vært kritisert for å virke stigmatiserende overfor hivsmittede personer og ha andre utilsiktede virkninger, se nærmere i punkt 4.6 under. Departementet viser for øvrig til utvalgets redegjørelse for bakgrunnen for oppnevningen, sammensetningen, mandatet og utvalgets arbeid i utredningen kapittel 2 side 30 flg.

Utvalgets utredning ble sendt på høring 26. oktober 2012 til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Høyesterett

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd)

 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) v/ Justisdepartementet

 • Kriminalomsorgsregionene

 • Kriminalpolitisentralen

 • Lagmannsrettene

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

 • Statsadvokatembetene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tingrettene

 • ØKOKRIM

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsetilsynet i fylkene

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets fylkesmenn

 • Landets kommuneleger

 • Landets kommuner

 • Landets pasientombud

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Nordlandsklinikken

 • Pasient- og brukerombudene

 • Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

 • Bioteknologinemnda

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM)

 • De regionale helseforetakene

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Det medisinske fakultet, NTNU

 • Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet v/ Universitetet i Stavanger

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap v/ Universitetet i Agder

 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (IASAM)

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

 • Kreftregisteret

 • Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

 • Landets regionale helseforetak RHF

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Pasientskadeerstatning

 • Olafiaklinikken

 • Oslo universitetssykehus

 • Pasientskadenemnda

 • Politihøgskolen

 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

 • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

 • Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjons- hemmede

 • Statistisk sentralbyrå

 • Teknologirådet

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • Aidsnett

 • Akademikerne

 • Aksept

 • A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Amnesty International

 • Amnesty International Norge

 • Anonyme narkomane

 • Bergen forsvarerforening

 • Biskopene

 • Blå Kors i Norge Brukerforeningen

 • Blå Kors Norge

 • Brynsenglegene

 • Delta

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

 • Den norske advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Foreningen for fangers pårørende (FFP)

 • Foreningen for transpersoner

 • Foreningen for ufrivillig barnløse

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Forum for Bioteknologi

 • Fransiscushjelpen

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen – Kirkens bymisjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

 • Helsetjenestens lederforbund

 • Helseutvalget for bedre homohelse

 • HivNorge

 • Homopositiv

 • Human-Etisk Forbund

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • Internasjonal Helse- og sosialgruppe (IHSG)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Nødhjelp

 • Klinikk For Seksuell Opplysning

 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM)

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

 • KS – Kommunenes sentralforbund, sektor helse og omsorg

 • Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

 • Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

 • Landsgruppen av helsesøstre NSF

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Likestillingssenteret

 • Lille Grensen legesenter

 • LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

 • Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering, helse øst (MARIO)

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF

 • Nasjonalt senter for telemedisin

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • NGO-forum for menneskerettigheter

 • NIBR

 • Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

 • Norges Forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges Kristne Råd

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

 • Norsk Forening for Mikrobiologi

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk Helsenett AS

 • Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

 • Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemmede

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk senter for elektronisk pasientjournal

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Parat Helse

 • Pasientombudene

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • Primærmedisinsk Verksted (PMV)

 • Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION)

 • Redd Barna

 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Rettspolitisk forening

 • Rokkansenteret

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Røde Kors

 • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, Seraf

 • Sex og Politikk

 • Sex og Samfunn – senter for ung seksualitet

 • SINTEF Helse

 • Skeiv Verden

 • SPEKTER

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Surrogatiforeningen

 • Tyrilistiftelsen

 • UNIO

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsalliansen

 • Yngre legers forening

 • Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet

 • Østnorsk kompetansesenter

Følgende har uttalt at de ikke vil avgi høringsuttalelse, eller at de ikke har merknader til høringsnotatet:

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Høyesteretts kontor

 • Regjeringsadvokaten

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Statens legemiddelverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges forskningsråd

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Følgende har uttalt seg om realiteten i høringsnotatet:

 • Utenriksdepartementet

 • Helsedirektoratet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Mattilsynet

 • NORAD

 • Oslo Politidistrikt

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Riksadvokaten

 • Drammen kommune

 • Oslo kommune

 • Bioteknologinemnda

 • Olafiaklinikken OUS

 • Oslo universitetssykehus

 • Advokatforeningen

 • Aksept

 • Den Norske Legeforening

 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Fellesorganisasjonen

 • Gatejuristen

 • Helseutvalget for bedre homohelse

 • HivNorge

 • IRIS – International Research Institute of Stavanger

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • NHO Reiseliv

 • Norges kristne råd

 • Nye Pluss

 • Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

 • Røde Kors/Røde Kors Ungdom

 • Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

 • Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

 • Skeiv ungdom

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Til forsiden