Prop. 120 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet kan i likhet med utvalget ikke se at forslagene i proposisjonen her vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslagene til straffeloven §§ 237 og 237 a innebærer en videreføring, men samtidig delvis avkriminalisering i forhold til gjeldende rett. Det er allerede et beskjedent antall straffesaker om de aktuelle straffebestemmelsene og det er ikke grunn til å tro at antall straffesaker vil øke som følge av endringene i proposisjonen her.

Forslaget til straffeloven § 237 andre ledd innebærer at partene sammen må oppsøke helsepersonell for å få smittevernveiledning før straffriende samtykke kan gis. Uansett om en slik samtale skjer separat eller finner sted i forbindelse med annen konsultasjon, vil dette kunne medføre noe merarbeid for helsetjenesten. Departementet legger til grunn at antallet konsultasjoner uansett neppe vil øke i et slikt omfang at det vil medføre budsjettmessige konsekvenser.

Departementet følger opp utvalgets forslag til et separat straffebud i straffeloven § 238 om smittespredning gjennom luft, vann, næringsmidler mv. Utvalget fremholder i utredningen punkt 12 side 289 at de foreslåtte lovendringene ikke vil medføre nevneverdige endringer i antallet saker det vil være aktuelt å strafforfølge. Departementet slutter seg til dette. Departementet er også enig med utvalget i at påtalemyndigheten må prioritere å følge opp saker som har medført dødsfall eller alvorlige helseplager for en eller flere personer, og at det antas å være rom for dette innenfor de ordinære rammene.

Forslaget til ny § 157 a i straffeprosessloven gir hjemmel for rutinemessig undersøkelse av mistenktes smittestatus i saker om visse seksuallovbrudd. Utvalget har i utredningen punkt 12 side 289 lagt til grunn at dette vil medføre noe utgifter til prøvetaking og analysering, i tillegg til noe arbeid for politi og påtalemyndighet i forbindelse med beslutning og eventuell gjennomføring av undersøkelsen med tvang. Utvalget viser til at det i hovedsak vil være tale om blodprøver som ofte vil kunne tas samtidig med andre typer undersøkelser som foretas for å klarlegge eller sikre bevis med hensyn til om mistenkte er gjerningspersonen. Departementet legger som utvalget til grunn at kostnadene vil kunne dekkes innenfor de ordinære budsjettrammene.

Departementet kan ikke se at forslagene innebærer personvernmessige konsekvenser. Det vises også til at Datatilsynet i sin høringsuttalelse uttaler at tilsynet ikke har kommentarer vedrørende personvernspørsmål. Forholdet til menneskerettighetene er omtalt over i punkt 4.5 og i punkt 10.6.

Til forsiden