Prop. 120 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)

Til innholdsfortegnelse

3 Terminologi

Departementet benytter i likhet med utvalget begrepet smitteoverføring om smitte som overføres direkte eller indirekte mellom mennesker. Begrepet smittespredning benyttes om smitte som spres til en større eller ubestemt krets av personer gjennom luft, vann, næringsmidler, blod og blodprodukter mv. Uttrykkene er verken i medisinsk terminologi eller i vanlig språkbruk forbeholdt de nevnte smittemåtene, men utgjør likevel en hensiktsmessig betegnelse, se utredningen punkt 2.3 side 32.

Uttrykkene brukes også som betegnelse på forslagene til straffeloven § 237 (smitteoverføring), § 237 a (grov smitteoverføring) og § 238 (allmennfarlig smittespredning). For straffeloven §§ 237 og 237 a innebærer dette en videreføring av gjeldende betegnelse.

Begrepet smitteoverføring benyttes i noen grad som en fellesbetegnelse på tilfeller der det har skjedd en overføring av smitte og tilfeller av smittefarlig atferd uten at smitte har blitt overført. For eksempel rammer straffeloven § 237 både det å overføre smitte og det å å utsette noen for smittefare, dvs. uten at smitte har blitt overført.

Til forsiden